M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-486/2021

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování automatických závlahových systémů v plochách zeleně ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování automatických závlahových systémů v plochách zeleně ve správě MČ Praha 4“ - v parku Zelený pruh, Přátelské zahradě Jeremenkova, Roztylské náměstí sever, Roztylském námětí západ, prostranstvím před Kulturním centrem Novodvorská, v parku Halasova, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele David Brejník, s místem podnikání Ve Vilkách 440, 252 62 Horoměřice, IČO: 41442202, za cenu 2.499.661 Kč bez DPH, 524928,81 Kč 21% DPH, 3.024.589,81 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
 vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
 zajistit podpis smlouvy

 T: do 31.7.2021

 

 

   
Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout