M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-629/2021

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování workoutových hřišť na území MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování workoutových hřišť na území MČ Praha 4“, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Gartensta Plus, s.r.o. se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, IČO 26689472, za cenu 2.692.372 Kč bez DPH, 565.398 Kč 21% DPH, 3.257.770,12 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
zajistit podpis smlouvy

   T: do 30.10.2021

 

 

Předkladatel: Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout