M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-479/2021

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Krčská“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Krčská“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky společnosti MARYstav CZ, s.r.o., se sídlem 5.května 1330/8, 140 00 Praha 4, IČ: 28382307, za cenu 2.702.092 Kč bez DPH, 567.439 21% DPH, 3.269.531 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
zajistit podpis smlouvy

T: do 30.6.2021

 

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout