M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-459/2021

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava pěších komunikací ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava pěších komunikací ve správě MČ Praha 4“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky společnosti REVA-STONE, spol. s.r.o., se sídlem Mezilesní 545/29, 142 00 Praha 4, IČO: 02640619, za cenu
2.135.323 Kč bez DPH, 448.417,80 Kč 21% DPH, 2.583.740,80 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
 vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
 zajistit podpis smlouvy

   T: do 31. 7. 2021

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout