M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-617/2021

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníků a cest v zeleni ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníků a cest v zeleni ve správě MČ Praha 4“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky společnosti REVA-STONE, spol. s.r.o., se sídlem Mezilesní 545/29, 142 00 Praha 4, IČO: 02640619 , za cenu 2.493.361 Kč bez DPH, 523.605,80 Kč 21% DPH, 3.016.966,80 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
 vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
 zajistit podpis smlouvy

   T: do 29. 10. 2021

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout