M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-477/2021

k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4“, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2020 pod číslem veřejné zakázky Z2020-032136

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. vyloučit účastníka zadávacího řízení GREEN PROJECT s.r.o., IČ: 271 95 783, se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), předložením poskytnuté jistoty – bankovní záruky, jejíž platnost nepokrývá celou délku stanovené zadávací lhůty;

2. vybrat účastníka zadávacího řízení Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 610 57 606, se sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 12000, s nabídkovou cenou za rok poskytování plnění ve výši 27.813.121,86 Kč včetně DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona.

II. u k l á d á
1. vedoucímu odboru právního
a) zajistit odeslání oznámení o vyloučení účastníkovi zadávacího řízení dle bodu I. 1. v souladu s ust. 48 zákona;

T: do 23. 7. 2021

b) zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele dle bodu I. 2. všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s ust. § 123 zákona;

T: do 23. 7. 2021

 

c) zabezpečit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust. § 126 zákona k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo

2. RNDr. Tomáši Hrdinkovi, Ph.D., uvolněnému členu Rady MČ Praha 4,
předložit starostce MČ Praha 4, k podpisu smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 610 57 606, se sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 12000, s nabídkovou cenou za rok poskytování plnění ve výši 27.813.121,86 Kč včetně DPH, po marném uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek, v souladu s ust. § 124 odst. 1 zákona.

T: do 15 dnů po marném uplynutí lhůty pro podání námitek

 

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout