M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-619/2021

k rozhodnutí o bytových případech

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
o bytových případech dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci usnesení

T: průběžně

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout