M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 17. zasedání ze dne 25.06.2014
číslo 17R-854/2014

k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ: 28477456, Praha 4 o schválení řádné účetní závěrky této společnosti za rok 2013 a o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

Rada městské části Praha 4

I.  r o z h o d l a

při plnění funkce valné hromady společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ: 28477456, Praha 4 schválit řádnou účetní závěrku společnosti 4-Majetková, a.s. za rok 2013 a o rozdělení zisku za rok 2013 dle zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře dle přílohy tohoto usnesení

 

II.  b e r e  n a  v ě d o m í

výroční zprávu společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ: 28477456, Praha 4 za rok 2013 dle zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře dle přílohy tohoto usnesení

 

III.  u k l á d á

1.  Pavlu Caldrovi, starostovi MČ Praha 4

podepsat zápis o rozhodnutí jediného akcionáře dle přílohy tohoto usnesení

 

2.  vedoucí odboru kanceláře starosty

neprodleně zaslat toto usnesení a zápis o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s.

 

  T: neprodleně

 

 

 

Předkladatel:  Pavel Caldr, starosta MČ Praha 4Příloha 1:

Příloha 2:

Vytisknout