M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-483/2021

k řízení o vydání změny Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – opakované veřejné projednání

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh celoměstsky významné změny Z 2797/00 ÚP SÚ HMP spočívající ve změně stávající částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, plochy všeobecně smíšené /SV/, plochy izolační zeleň /IZ/ a plochy vodní hospodářství /TVV/ na plochu všeobecně smíšenou s kódem míry využití území „G“ /SV-G/, v rámci které je umístěna plovoucí značka pro parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, v areálu bývalého Interlovu Praha, k.ú. Chodov, Praha 11

II. p o ž a d u j e
v souladu s předchozími usneseními č. 4R-131/2019 ze dne 20. 2. 2019, č. 18R-829/2019 ze dne 2. 10. 2019, č. 20R-781/2020 ze dne 4. 11. 2020 zajistit, aby
1. území řešené změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP v žádném případě nebylo dopravně napojeno do ul. U Michelského lesa a dále do ul. Vídeňská na území Prahy 4
2. zástavba v území řešeném změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP byla koncipována tak, aby se nestala zdrojem odraženého hluku vůči zástavbě Spořilova a nebyla, při započítání kumulativního působení okolních připravovaných záměrů, v prostoru Spořilova zdrojem nových nadlimitních stavů z hlediska hlukové zátěže, což bude třeba prokázat podrobnou hlukovou studií

III. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na Magistrát hl. m.  Prahy – odbor územního rozvoje
 
  T: 22. 7. 2021

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout