M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-463/2021

k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MČ Praha 4 pod pořadovým číslem ZP NP 57/21 v období od 28. 6. 2021 do 14. 7. 2021

II. r o z h o d l a
1. souhlasit se změnou v účelu užívání nebytových prostor o celkové výměře 280,43 m2 v suterénu objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 na školní družinu, klubovnu a knihovnu vč. sociálního zázemí a šatny s kolárnou.
2. 
a) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor o celkové výměře 280,43 m2 v suterénu objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 se společností 4. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o., se sídlem Boleslavova 250/1, Praha 4, IČO: 072 31 881. Budoucí nájemce provede změnu v účelu užívání do 12 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor. Po dobu od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor do dne předcházejícímu dni uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru je budoucí nájemce povinen platit budoucímu pronajímateli měsíční úplatu ve výši 7.992 Kč/měsíc

celková výměra: 280,43 m²
současný stavebně technický účel užívání: kuchyň a jídelna s příslušenstvím
budoucí stavebně technický účel užívání:  školní družina, klubovna a knihovna vč. sociálního zázemí a šatny s kolárnou
lhůta pro uzavření nájemní smlouvy: 30 dnů ode dne prokázání změny v účelu užívání budoucím nájemcem

b) po provedení změny v účelu užívání uzavřít nájemní smlouvu, jejíž znění bude obsaženo v příloze smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor, uzavřené na základě tohoto usnesení, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 280,43 m2 v suterénu objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 se společností 4. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o., se sídlem Boleslavova 250/1, Praha 4, IČ: 072 31 881.

Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je uhrazená peněžitá jistota ve výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného a služeb.

celková výměra: 280,43 m² 
nájemné:57 Kč/m²/měsíc,
tj. 15.985 Kč/měsíc (není plátce DPH)
stavebně technický účel předmětu nájmu: školní družina, klubovna a knihovna vč. sociálního zázemí a šatny s kolárnou
účel nájmu: školní družina, klubovna a knihovna vč. sociálního zázemí a šatny s kolárnou
předmět podnikání: provozování školní družiny podle zákona č. 561/2004 Sb.; poskytování vzdělávání a školských služeb v základní škole podle zákona č. 561/2004 Sb.
doba nájmu: určitá, do 2. 8. 2030

III. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

   T: 31. 8. 2021

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout