M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-472/2021

k prodeji pozemku parc. č. 1829 v katastrálním území Krč

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje pozemku parc. č. 1829 v k. ú. Krč byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 26. 5. 2021 do 25. 6. 2021 pod č. ZP P 6/2021.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit prodej pozemku parc. č. 1829 o výměře
190 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krč, za kupní cenu ve výši 1.444.000 Kč kupujícímu – společnosti COREKT s.r.o., se sídlem Praha 4, Nad pískovnou 727/67, PSČ 14000, IČ 492 45 244.
První splátka kupní ceny bude uhrazena ve výši 288.867 Kč do 30 dnů od účinnosti kupní
a zástavní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí. Kupující bude zbytek kupní ceny ve výši 1.155.133 Kč splácet v pravidelných 119 měsíčních splátkách ve výši 9.707 Kč.
Po dobu splácení kupní ceny pozemku, tj. na 10 let, bude zřízeno zástavní právo a zákaz zatížení pozemku parc. č. 1829 v k. ú. Krč, jako práva věcná. Zákaz zatížení zahrne závazek kupujícího, že se do úplného splacení kupní ceny zdrží všeho, čím by se zástava zhoršovala a čím by se zkracovalo zástavní právo prodávající vyplývající z této smlouvy. Zejména se zavazuje, že po dobu existence zajištěného dluhu předmět zástavy nezatíží věcným břemenem nebo zástavním právem se stejným nebo výhodnějším pořadím pro nový dluh nebo novým zástavním právem záměnou za zástavní právo zřízené kupní smlouvou.

III. u k l á d á
Bc. Michalu Hrozovi, místostarostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh dle bodu II. tohoto usnesení
k projednání.

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout