M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-18/2019

k prodeji pozemku parc. č. 1793/5 v katastrálním území Nusle

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
že záměr prodeje pozemku parc. č. 1793/5 v k.ú. Nusle byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 4. 3. 2019 do 4. 4. 2019 pod poř. č. ZP P 2/2019.

II. r o z h o d l o
prodat pozemek parc. č. 1793/5 o výměře 139 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k.ú. Nusle, kupujícímu – Bytovému družstvu 61, se sídlem U Děkanky 1641/2, Nusle, 140 00 Praha 4, za kupní cenu ve výši 417.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena jednorázově nejpozději do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6. 2020.

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout