M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-13/2019

k prodeji pozemku parc. č. 1242/4 v katastrálním území Braník

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje pozemku parc. č. 1242/4 v k. ú. Braník, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 17. 12. 2018 do 17. 1. 2019 pod č. ZP P 19/2018;

II. r o z h o d l o
schválit prodej pozemku parc. č. 1242/4 o výměře 13 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, v k. ú. Braník, za kupní cenu 115.574 Kč, kupujícím – vlastníkům a spoluvlastníkům bytových a nebytových jednotek v domě č.p. xx, postaveném na pozemcích parc. č. 1242/4 a parc. č. 1244/3, vše památkově chráněné území, k. ú. Braník, obec Praha, kteří kupují pozemek do svého podílového spoluvlastnictví v poměru, který odpovídá spoluvlastnickým podílům ke společným částem domu a pozemku takto:
A)
1. paní F. S. Mgr., nar.xxx, bytem Pod vinicí xx, 143 00 Praha 4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2134/8389 za kupní cenu 29.400 Kč,
2. paní H. M. MUDr., nar.  xxx , bytem Ústrašická xx,  xx , 391 11 Planá nad Lužnicí, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 176/8389 za kupní cenu 2.425 Kč,
3. pan K. M., nar. xx xx, bytem Vlnitá xx xx , 147 00 Praha 4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5135/25167 za kupní cenu 23.581 Kč,
4. paní M. V., nar. xx xx, bytem Vlnitá xx, 147 00 Praha 4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2060/8389 za kupní cenu 28.380 Kč,
5. paní V. P. MUDr., nar. xx xx , bytem Na Korálově xx, Slivenec,
154 00 Praha 5, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 176/8389 za kupní cenu 2.425 Kč.

Kupní cena za id. 18773/25167 pozemku parc.č. 1242/4 ve výši 86.211 Kč bude uhrazena jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

B)
1. paní H. J., nar. xx xx , bytem Milevská xx, 140 00 Praha 4, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6394/25167 za kupní cenu 29.363 Kč.

První splátka kupní ceny za id. 6394/25167 pozemku parc. č. 1242/4 bude uhrazena ve výši 5.843 Kč do 30 dnů ode dne účinnosti kupní a zástavní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující bude zbytek kupní ceny ve výši 23.520 Kč splácet v pravidelných 60 měsíčních splátkách ve výši 392 Kč. Po dobu splácení kupní ceny pozemku, tj. na 5 let, bude zřízeno zástavní právo a zákaz zatížení, k id. 6394/25167 pozemku parc. č. 1242/4 a jednotce č. xx , s podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 1244/3 o velikosti id. 5135/25167, a jednotce č.  xx s podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 1244/3 o velikosti id. 1267/25167, vše k. ú. Braník, jako práva věcná. Zákaz zatížení zahrne závazek kupující, že se do úplného splacení kupní ceny zdrží všeho, čím by se zástava zhoršovala a čím by se zkracovalo zástavní právo prodávající vyplývající z této smlouvy, zejména se zavazují, že po dobu existence zajištěného dluhu předmět zástavy nezatíží věcným břemenem nebo zástavním právem se stejným nebo výhodnějším pořadím pro nový dluh nebo novým zástavním právem záměnou za zástavní právo zřízené kupní smlouvou.

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6.2020

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout