M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-15/2019

k prodeji pozemku parc. č. 1194/8 v katastrálním území Krč

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje pozemku parc. č. 1194/8, k. ú. Krč byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 20. 7. 2018 do 21. 8. 2018 pod č. ZP P 11/2018.

II. r o z h o d l o
prodat pozemek parc. č. 1194/8 o výměře 441 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Krč kupujícímu – Bytovému družstvu Humpolecká 16, se sídlem Humpolecká 1942/16, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 256 05 801 za kupní cenu celkem ve výši 1.323.000 Kč.
První splátka kupní ceny bude uhrazena ve výši 264.614 Kč do 30 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Kupující bude zbytek kupní ceny ve výši 1.058.386 Kč splácet v pravidelných 119 měsíčních splátkách ve výši 8.894 Kč. Po dobu splácení kupní ceny pozemku bude zřízeno zástavní právo a zákaz zatížení pozemku parc. č. 1194/8 v k. ú. Krč jako práva věcná. Zákaz zatížení zahrne závazek kupujícího, že se do úplného splacení kupní ceny zdrží všeho, čím by se zástava zhoršovala a čím by se zkracovalo zástavní právo prodávající vyplývající z této smlouvy, zejména se zavazuje, že po dobu existence zajištěného dluhu předmět zástavy nezatíží věcným břemenem nebo zástavním právem se stejným nebo výhodnějším pořadím pro nový dluh nebo novým zástavním právem záměnou za zástavní právo zřízené kupní smlouvou.

III.  s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6. 2020

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout