M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 21.09.2022
číslo 22Z-02/2022

k prodeji id 94/108 pozemku parc. č. 2820/2 v katastrálním území Záběhlice

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.  b e r e  n a  v ě d o m í,

že záměr prodeje pozemku parc. č. 2820/2 o výměře 131 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  katastrální území Záběhlice, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 31.5.2022 do 1. 7. 2022 pod č. ZP P 7/2022.

II.  r o z h o d l o

schválit prodej id 94/108 pozemku parc. č. 2820/2 o výměře 131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Záběhlice, za kupní cenu ve výši 391.086 Kč, kupujícím – vlastníkům jednotek stavby bez č.p./č.e. garáže, kteří kupují pozemek do podílového spoluvlastnictví takto:

  1. xxx (velikost spoluvlastnického podílu je id. 16/108), za kupní cenu 66.568 Kč.
  2. xxx, (velikost spoluvlastnického podílu je id. 16/108), za kupní cenu 66.568 Kč.
  3. xxx,(velikost spoluvlastnického podílu je id. 15/108), za kupní cenu 62.407 Kč.
  4. xxx, (velikost spoluvlastnického podílu je id. 16/108), za kupní cenu 66.568 Kč.
  5. xxx, (velikost spoluvlastnického podílu je id. 16/108), za kupní cenu 66.568 Kč.
  6. xxx (velikost spoluvlastnického podílu je id. 15/108), za kupní cenu 62.407 Kč. 

Kupní cena bude uhrazena solidárně, bankovním převodem na účet prodávající do 30 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III.  s t a n o v í

platnost nabídky dle tohoto usnesení do 20. 9. 2023

Předkladatel:  Rada městské části Praha 4

Zveřejněno: 23.09.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout