M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-14/2019

k prodeji id 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, v katastrálním území Braník

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje id. 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, k. ú. Braník, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 19. 12. 2018 do 19. 1. 2019 pod č. ZP P 21/2018;

II. r o z h o d l o
schválit prodej id. 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník, za kupní cenu 81.306 Kč, kupující paní Mgr. J. A.  LL.M., nar. xx , bytem Ke Krči xx , 147 00 Praha 4, odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č.p. xx náležící ke všem jednotkám, které jsou v jejím vlastnictví či spoluvlastnictví.

Kupní cena bude uhrazena jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6. 2020.

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout