M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-07/2022

k prodeji části pozemku parc. č. 335/1 označená dle GP č. 3330-25/2021 jako pozemek parc. č. 335/5, vše k. ú. Braník.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje části pozemku parc. č. 335/1, označené dle GP č. 3330-25/2021 jako pozemek parc. č. 335/5, k. ú. Braník, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 3. 5. 2022 do 3. 6. 2022 pod č. ZP P 5/2022.

II. r o z h o d l o
schválit prodej části pozemku parc. č. 335/1, označené dle GP č. 3330-25/2021 jako pozemek parc. č. 335/5 o výměře 9 m², zastavěná plocha, rodinný dům, k. ú. Braník, specifikovaná v příloze tohoto usnesení, za kupní cenu ve výši 133.100 Kč + DPH v aktuální zákonné sazbě, tj. celkem 161.051 Kč včetně DPH, kupujícím manželům xxxxx xxxxxx, nar. xxxxx a xxxxx xxxxx, nar. xxxxx, oba bytem U dubu xxx, Braník, 147 00 Praha 4.

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 28. 6. 2023

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout