M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-473/2021

ke zrušení usnesení č. 4R-120/2021 ze dne 3. 3. 2021 a k prodeji pozemku parc. č. 1195/8 v katastrálním území Krč

Rada městské části Praha 4

 I. r o z h o d l a
zrušit usnesení č. 4R-120/2021 ze dne 3. 3. 2021

II. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/8, k. ú. Krč byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 9. 12. 2020 do 8. 1. 2021 pod č. ZP P 24/2020.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4 prodat pozemek parc. č. 1195/8 o výměře 321 m2, ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území v k. ú. Krč, za kupní cenu ve výši 481.500 Kč, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č. p. xxxxxx, k. ú. Krč, kteří kupují pozemek do podílového spoluvlastnictví takto:
1) Xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem č.p. xxx,  xxxxx (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
2) Xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
3) manželé xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, oba bytem xxxxxx, 28163 Kozojedy (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
4) Bytové družstvo Nový dům 15, se sídlem xxxxx, Krč, 14000 Praha 4, IČ 256 12 310 (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
5) xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 11/212) za kupní cenu 24.985 Kč,
6) manželé xxxxx xxxxx, nar. xxxxxx a xxxxxx xxxxx, nar. xxxxx, oba bytem xxxxxx, Příbram, 26101 Příbram (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
7) xxxxxx xxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxx,
Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 117/2014) za kupní cenu 27.975 Kč,
8) xxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxxx,
Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
9) xxxxx xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx,
Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
10) xxxxxx xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx,
Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
11) manželé xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
12) xxxxx xxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
13) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx ,  (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
14) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx,  (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
15) manželé xxxxx xxxxx, nar. xxxxxx a xxxxx xxxxx, nar. xxxxx, oba bytem xxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
16) manželé xxxxx xxxxxx, nar. xxxxx a xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, oba bytem xxxxxxx,  (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
17) manželé xxxxx xxxxx, nar. xxxxx a xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, oba bytem xxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
18) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
19) xxxxx xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
20) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč,
21) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxxx,
Praha 4 (velikost spoluvlastnického podílu je 207/4028) za kupní cenu 24.744 Kč,
22) xxxxxx xxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu je 303/8056) za kupní cenu 18.110 Kč.
Kupní cena bude uhrazena jednorázově do 30 dnů od účinnosti smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IV. u k l á d á
Bc. Michalovi Hrozovi, místostarostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh k projednání.

T: září 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout