M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-17/2019

k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25,jako díly d+ g+ e+ f, o výměře 54 m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8 m2

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v  k. ú. Michle, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 6. 2. 2019 do 7. 3. 2019 pod č. ZP P 1/2019.

II. r o z h o d l o
uzavřít, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení , smlouvu o smlouvě budoucí kupní k částem pozemku parc. č. 1307/25, označených dle GP č. 3198-106/2018, jako díly d+g+e+f o celkové výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, a částem pozemku parc. č. 1320/1, označených dle GP č. 3198-106/2018, jako díly a+c o celkové výměře 8 m2, zahrada, vše v k. ú. Michle, kupujícímu Cesta domů, z.ú., se sídlem Bubenská 421/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 26528843, zastoupená Mgr. R. Š., ředitelkou za kupní cenu v celkové výši 315.084 Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od vydání souhlasu s dělením pozemků parc.č. 1307/25 a parc. č.1320/1, k. ú Michle Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4. 
Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy avšak před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6. 2020

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Vytisknout