M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-471/2021

k prodeji části pozemku parc. č. 1264/31 označené dle GP č. 3088-205/2020 jako pozemek parc. č. 1264/31 v katastrálním území Krč

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje části pozemku parc. č. 1264/31 označené dle GP č. 3088-205/2020 jako pozemek parc. č. 1264/31 v k. ú. Krč, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 9. 6. 2021 do 9. 7. 2021 pod č. ZP P 8/2021.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit prodej části pozemku parc. č. 1264/31 označené dle GP č. 3088-205/2020 jako pozemek parc. č. 1264/31 o výměře 178 m², ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, k. ú. Krč, specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení, za kupní cenu ve výši 350.000 Kč kupujícímu – Společenství vlastníků jednotek pro budovu Krčská 981, se sídlem Praha 4 – Krč, Krčská 981/50, PSČ 14000,
IČ 278 98 628.
První splátka kupní ceny bude uhrazena ve výši 69.892 Kč do 30 dnů od účinnosti kupní
a zástavní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí. Kupující bude zbytek kupní ceny ve výši 280.108 Kč splácet v pravidelných 239 měsíčních splátkách ve výši 1.172 Kč.
Po dobu splácení kupní ceny pozemku, tj. na 20 let, bude zřízeno zástavní právo a zákaz zatížení pozemku parc. č. 1264/31 v k. ú. Krč, jako práva věcná. Zákaz zatížení zahrne závazek kupujícího, že se do úplného splacení kupní ceny zdrží všeho, čím by se zástava zhoršovala a čím by se zkracovalo zástavní právo prodávající vyplývající z této smlouvy. Zejména se zavazuje, že po dobu existence zajištěného dluhu předmět zástavy nezatíží věcným břemenem nebo zástavním právem se stejným nebo výhodnějším pořadím pro nový dluh nebo novým zástavním právem záměnou za zástavní právo zřízené kupní smlouvou

III. u k l á d á
Bc. Michalu Hrozovi, místostarostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh dle bodu II. tohoto usnesení
k projednání.

T: září 2021Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout