M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 29. zasedání ze dne 13.06.2018
číslo 29Z-15/2018

k připomínkám městské části Praha 4 k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. zásadní připomínky městské části Praha 4 k návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. ostatní připomínky městské části Praha 4 k návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. připomínky městské části Praha 4 ke grafické části návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
odeslat usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 včetně příloh na Odbor územního rozvoje MHMP

 T: 26. 7. 2018

 

 

Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha 1-2:
Příloha 2.1.:
Příloha 3:

Vytisknout