M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-644/2021

k pověření vedoucího OŽPAD pana Jaroslava Vodáka zastupováním městské části Praha 4 v oblasti dopravy.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
o pověření vedoucího OŽPAD pana Jaroslava Vodáka zastupováním městské části Praha 4 v záležitostech stanovení dopravního značení opatřením obecné povahy na komunikacích ve správě PKD MHMP na území městské části Praha 4 v rámci podání opravných prostředků před soudem, podání námitek a připomínek do návrhu opatření obecné povahy stanovení dopravního značení vydaného PKD MHMP a odvolání se do správního rozhodnutí vydaného PKD MHMP zejména při akutních záležitostech s krátkou lhůtou na vyřízení.

II. u k l á d á
Ireně Michalcové, starostce městské části Praha 4
podepsat pověření

T: neprodleně

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout