M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-462/2021

k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. poskytnout v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 12R-381/2021 ze dne 16. 6. 2021 slevu z nájemného za období květen 2021 ve výši 25% z nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části Praha 4, v případech úplného zákazu nebo významného omezení výkonu předmětu podnikání/činnosti, k němuž byl předmět nájmu nájemní smlouvou určen v souladu se sjednaným účelem nájmu, stanoveného usneseními vlády České republiky, o přijetí krizových opatření, dle přílohy č. 1 usnesení Rady městské části Praha 4

2. nevyhovět žádostem a neposkytnout slevu z nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části Praha 4 z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí slevy, dle přílohy č. 2 usnesení Rady městské části Praha 4

II. u k l á d á
vedoucímu odboru majetku
zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

T: průběžně

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout