M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-29/2019

k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

II. u k l á d á
Ing. Michalu Kárníkovi, tajemníkovi Úřadu MČ Praha 4,
realizovat usnesení dle pracovněprávních předpisů.

T: ihned

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout