M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-631/2021

k podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci hl. m. Prahy na realizaci projektu Uličník pro Prahu 4 v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Rada městské části Praha 4

I.  r o z h o d l a
podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 na projekt nízkoprahového klubu pro děti a mládež Uličník pro Prahu 4 ve výši 866 650,- Kč dle přílohy usnesení a zajistit financování služby nízkoprahového klubu v průběhu března a dubna 2022, než MČ Praha 4 obdrží od poskytovatele dotace finanční prostředky

II. u k l á d á
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
předložit starostce k podpisu žádost o dotaci hl. m. Prahy v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

  T: 15. 10. 2021

 

 

Předkladatel: Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen RMČ P4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout