M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-485/2021

k návrhu změn Z 3281/18 a Z 3299/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Rada městské části Praha 4

I. s o u h l a s í
1. s návrhem změny Z 3281/18 ÚP SÚ HMP spočívající v návrhu plochy čistě obytné /OB/ na úkor stávající plochy veřejné vybavení /VV/ za účelem narovnání funkčního využití dle skutečného stavu užívání; 
2. s návrhem změny Z 3299/18 ÚP SÚ HMP spočívající v redukci celoměstského systému zeleně a v návrhu plochy veřejné vybavení /VV/ na úkor stávající plochy lesní porosty /LR/ za účelem narovnání funkčního využití dle skutečného stavu užívání 

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na Magistrát hl. m.  Prahy – odbor územního rozvoje
 
  T: 5. 8. 2021

 

 Předkladatel: Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout