M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-27/2019

k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností EKOSPOL a.s., IČ: 63999854, se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, dle přílohy tohoto usnesení, a následné uzavření kupní smlouvy na základě závazku z této smlouvy o smlouvě budoucí kupní vyplývajícího

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit splnění bodu I. tohoto usnesení

   T: 7. 6. 2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Vytisknout