M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 7. zasedání ze dne 18.12.2019
číslo 7Z-03/2019

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že,
pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní
poplatky ve výši 4 733 tis. Kč

II. s c h v a l u j e
1. zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020 dle přílohy číslo 2a)-2e)

objem příjmů po konsolidaci ve výši  761 756,6 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 085 245,5 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši    323 488,9 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 743 156,5 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši  342  089 tis. Kč. Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2019  do roku 2020

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

III. z m o c ň u j e
 Radu městské části Praha 4
1. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
2. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení
4. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:
4.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4
4.2.změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2e), včetně rozpočtových rezerv

IV. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem dle bodu II. a zmocněními dle bodu III.

 T: 31.12.2020

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 19.12.2019 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout