M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 27.11.2019
číslo 22R-938/2019

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020

Rada městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že,
pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní  poplatky ve výši 4 733 tis. Kč

II. s o u h l a s í
1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020  dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení 
2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 dle přílohy číslo 2a)-2e) tohoto usnesení
objem příjmů po konsolidaci ve výši  761 756,6 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 085 245,5 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši    323 488,9 tis. Kč

který je kryt třídou 8 -  financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy
běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 743 156,5 a kapitálových výdajů ve výši
342 089 tis. Kč. Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2019 do roku 2020
4. s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III. s c h v a l u j e
1. návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2020 příspěvkových
organizací

Organizace Počet zaměstnanců Limit prostředků na platy
Ústav sociálních služeb Prahy 4 115 40 650 tis. Kč
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 50 18 623 tis. Kč

IV. d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit rozpočet na rok 2020 v předloženém znění

V. u k l á d á
1. Ing. Zdeňkovi Kováříkovi 1. místostarostovi městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2020 k projednání

 T: 18.12.2019

2. vedoucí odboru finanční správy
 zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020 v souladu s platnou legislativou

 T: 3.12.2019

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4
Příloha:

Zveřejněno: 02.12.2019 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout