M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 26. zasedání ze dne 06.12.2017
číslo 26Z-02/2017

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že
pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní
poplatky ve výši 4 700 tis. Kč

II. s c h v a l u j e
1. zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do návrhu  rozpočtu na rok 2018 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 dle přílohy číslo 2a)-2e)

objem příjmů ve výši  721 825,0 tis. Kč
objem výdajů ve výši  994 679,1 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši  272 854,1 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů ve výši 663 653,2 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši
331 025,9 tis. Kč.
Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2017 do roku 2018

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2023 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

III. z m o c ň u j e
 Radu městské části Praha 4
1. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:
1.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4
1.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2e), včetně rozpočtových rezerv
2. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
4. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hlm. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení

O provedených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvo městské části Praha 4 seznámeno při projednávání „Zprávy“ o plnění rozpočtu městské části Praha 4,

 

 

 Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha: