M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 19. zasedání ze dne 16.12.2016
číslo 19Z-02/2016

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2017

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu na rok 2017 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2017 dle přílohy číslo 2a)-2e)
objem příjmů ve výši  727 407,0 tis. Kč
objem výdajů ve výši  960 011,4 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši  232 604,4 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů ve výši 650 787,1 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši
309 224,3 tis. Kč.
Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových
výdajů z roku 2016 do roku 2017
4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

II. z m o c ň u j e
 Radu městské části Praha 4
1. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:
1.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4
1.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2e), včetně rozpočtových rezerv
2. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
4. provést změnu rozpočtu vyplývající se schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hlm. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení

O provedených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvo městské části Praha 4 seznámeno při projednávání „Zprávy“ o plnění rozpočtu městské části Praha 4,
 


Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha: