M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 12. zasedání ze dne 21.12.2015
číslo 12Z-02/2015

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.  s c h v a l u j e

1.  zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do návrhu rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení

2.  finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení

3.  návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016 dle přílohy číslo 2a)-2e)

 

objem příjmů ve výši  714 826,0 tis. Kč

objem výdajů ve výši  943 502,3 tis. Kč

plánovaný schodek ve výši  228 676,3 tis. Kč

 

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy běžných  výdajů ve výši 647 706,7 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši  295 795,6 tis. Kč

 

4.  návrh rozpočtového výhledu do roku 2021 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

5.  poskytnutí dotace hl.m. Praze pro Technickou správu komunikací na realizaci investiční akce Branická – HLUK č.a. 999691 z prostředků určených na akci Branická ulice –  rekonstrukce ulice a mobiliář

 

II.   z m o c ň u j e 
  Radu městské části Praha 4

1.  schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:

1.1.  změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4

1.2.  změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2e), včetně rozpočtových rezerv

2.  provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení

3.  provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení

 

O provedených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvo městské části Praha 4 seznámeno při projednávání „Zprávy“ o plnění rozpočtu městské části Praha 4

 

 

Předkladatel:  Rada MČ Praha 4

Příloha: