M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. zasedání ze dne 28.03.2015
číslo 5Z-09/2015

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.  s c h v a l u j e

1.  zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu na rok 2015 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení

2.  finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení

3.  návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015 dle přílohy číslo 2a)-2d)

 

objem příjmů ve výši  724 922,6 tis. Kč

objem výdajů ve výši  1 008 153,2 tis. Kč

plánovaný schodek ve výši  283 230,6 tis. Kč

 

který je kryt dle ustanovení §4 odst. 5, pism. a) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů ve výši 612 355,5 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 395 797,7 tis. Kč

 

4.  počet zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2015 příspěvkových organizací 

Organizace

Počet zaměstnanců

Limit prostředků na platy

Ústav sociálních služeb

112

27 000 tis. Kč

ZZ Městské části Praha 4

 

 

z příspěvku zřizovatele

45

10 100 tis. Kč

z úhrad ZP

5

2 600 tis. Kč

 

5.  návrh rozpočtového výhledu do roku 2020 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

 

II.  z m o c ň u j e 
Radu městské části Praha 4

1.  schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:

1.1.  změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4

1.2.  změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2d), včetně rozpočtových rezerv

 

S provedenými rozpočtovými opatřeními bude Zastupitelstvo městské části Praha 4 seznámeno při projednávání „Zprávy“ o plnění rozpočtu městské části Praha 4

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha: