M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. zasedání ze dne 06.03.2019
číslo 5R-148/2019

k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 na roky 2020 a 2021

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. rozpočty – plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
městská část Praha 4 na rok 2019 dle příloh číslo 1-3, tohoto usnesení
2. střednědobé výhledy rozpočtu – plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 na roky 2020 a 2021 dle přílohy číslo 4 a 5 tohoto usnesení

II. u k l á d á 
vedoucí odboru finanční správy
zveřejnit rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 do 30 dnů od jejich schválení v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na webových stránkách městské části Praha 4.

T.: 5.4.2019

 

 
Předkladatel: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha: