M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 16.12.2022
číslo 2Z-06/2022

k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3103/9, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.r o z h o d l o 
nevyužít nabídku  a neuplatnit  předkupní právo ke stavbě bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 3103/9, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4, ve vlastnictví 
xxxxxxxxx do vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené do správy městské části Praha 4 za nabídnutou kupní cenu ve výši 700.000 Kč 
Předkladatel:Rada městské části Praha 4 

Zveřejněno: 19.12.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout