M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-05/2022

k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/24, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

r o z h o d l o 
nevyužít nabídku  a neuplatnit  předkupní právo ke stavbě bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 3102/24, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4, ve vlastnictví
xxxx xxxx, nar. xxxxx, bytem Za Zelenou xxx, Praha 4 do vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené do správy městské části Praha 4 za nabídnutou kupní cenu ve výši 450.000 Kč

 

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout