Program 28. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 15. 10. 2014

P R O G R A M 

28. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 15. 10. 2014

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytovém případu v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta


3. Návrh k pronájmu volných bytů pro zaměstnance MČ P4 ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník


4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: starosta

5. Návrh k zápisu výhrady dle § 508 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku do  katastru nemovitostí v souvislosti s prodejem nemovitosti Nad Cihelnou 616/6, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: starosta


6. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje částí pozemku parc. č. 1191, označených dle geometrického plánu č. 2605-177/2014 jako pozemky parc. č. 1191/1 a 1191/4, vše v katastrálním území Krč.

Předkládá: starosta


7. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje pozemku parc.č. 1566/1 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 616, pozemku parc.č. 1567(zahrada) a pozemku parc.č. 1566/2 se stavbou bez č.p/č.e, vše katastrální území Podolí, Nad Cihelnou 6, Praha 4 – Podolí.

Předkládá: starosta


8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2856/2 označené dle GP 2758-49/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 2856/4 v k. ú. Braník.

Předkládá: starosta


9. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání pozemků parc. č. 310/91, parc. č. 310/92 a parc. č. 310/93 se stavbou č.p. 1248 a na užívání pozemku parc. č. 310/113, vše katastrální území Michle, Praha 4.

Předkládá: starosta


10. Návrh k výpovědi nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1255/14 v katastrálním území Krč, nájemce družstvo DALIBOR.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen


11. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2873/8 v katastrálním území Michle, RNDr. R. G.

Předkládá: starosta


12. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2873/4 v katastrálním území Michle, P. K.

Předkládá: starosta


13. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2873/12 v katastrálním území Michle, M. P.

Předkládá: starosta


14. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2873/6 v katastrálním území Michle, manželům Č.

Předkládá: starosta


15. Návrh k pozemku parc. č. 2869/201 v katastrálním území Krč.

Předkládá: starosta


16. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3235/1 v katastrálním území Krč o výměře 348 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta


17. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků parc.č. 151/361, 151/362, 151/373, 151/430, 151/432 v katastrálním území Stodůlky za pozemky parc.č. 2845/32, 2845/58, 2845/58, 2845/59 a část pozemku parc.č. 2845/31 vše v katastrálním území Záběhlice.

Předkládá: starosta


18. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění přepracované dokumentace (verze 08/2014) vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 – Krč“.
Předkládá: Mgr. Mikunda

19. Návrh ke změně výše osobního příplatku E. K., ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Přímětická 1247.

Předkládá: pí Staňková


20. Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 v souvislosti s rezignací PaedDr. M. Z. na vedoucí pracovní místo ředitele školy.

Předkládá: pí Staňková


21. Návrh ke změně zápisu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2015

Předkládá: pí Staňková


22. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Voráčovská 2, s účinností od 1. 10. 2014.

Předkládá: pí Staňková


23. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Základní škole a Mateřské škole, Praha 4, Ohradní 49, s účinností od 1. 10. 2014.

Předkládá: pí Staňková


24. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22, s účinností od 1. 10. 2014.

Předkládá: pí Staňková


25. Návrh k  předání movitého majetku k hospodaření Krčské mateřské škole, Praha 4, Tajovského 1309, s účinností od 1. 10. 2014.

Předkládá: pí Staňková


26. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Na Chodovci 2540, s účinností od 1. 10. 2014.

Předkládá: pí Staňková


27. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností STAV-ING s.r.o, Vídeňská 619/142, 148 00  Praha 4,  IČ 28185269  na provedení plnění   představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava přístupového schodiště na pozemku parc.č. 824/1 v areálu MŠ Voráčovská č.p. 324, Praha 4 – k.ú. Podolí“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


28. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s.r.o., Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2, IČ 45798851  na prodloužení doby plnění dílčího termínu díla veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna 4. části oken a stavební opravy a nátěry 1. etapy fasád v komplexním rozsahu objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


29. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2014/0917/OSIO ze dne 1.9. 2014 se společností CONSTRUCTING s.r.o., IČ: 24282375, Františka Diviše 1437/54N, 104 00 Praha 10, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Výkopové a přípravné práce pro stavbu veřejného osvětlení na křižovatce ulic Jílovská a Údolní, P-4“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-1096 /2014 ze dne 19.8. 2014.

Předkládá: Ing. Bodenlos


30. Návrh k rozhodnutí o vyloučení zájemců o účast a schválení zadávacích podmínek v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby, spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“).

Předkládá: tajemník


31. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 20R-909/2014 ze dne 23.7.2014 - k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4

Předkládá: starosta
materiál byl stažen


32. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků st. p. č. 36 se stavbou č.p. 13 a st. p. č. 88 se stavbou bez čp/če a pozemků p. č. 355/1, 355/2, 355/3, 357, 360/6 a p.č. 602, vše katastrální území Horní Albeřice obec Horní Maršov.

Předkládá: starosta


33. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1139, Pod Terebkou, katastrální území Nusle, Praha 4.

Předkládá: starosta


34. Různé.


35. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč slečně J. J., bytem Hlavní xx, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.

Předkládá: starosta


36. Návrh k poskytnutí finančního daru na 15. Světovou gymnaestrádu pro cvičenky z Prahy 4 z České obce sokolské se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha.

Předkládá: starosta


37. Návrh k poskytnutí finančního daru na dofinancování služeb rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postiženým na území Prahy 4 v roce 2014 Centru pro dětský sluch Tamtan, o.p.s. se sídlem Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, 15500.

Předkládá: starosta


38. Návrh k výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „TDS – snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek“.

Předkládá: Mgr. Píša


39. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Separace bioodpadů v městské části Praha 4.

Předkládá: Mgr. Píša
materiál na zastupitelstvo


40. Návrh k výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „TDS – snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4“.

Předkládá: Mgr. Píša


41. Návrh k výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „TDS – snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Plamínkové“.

Předkládá: Mgr. Píša


42. Návrh k výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „TDS – snížení energetické náročnosti objektů MŠ 4 Pastelky, Praha 4“.

Předkládá: Mgr. Píša


43. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1178/2 a  parc. č. 1178/3 v katastrálním území Michle se společností T-Mobile Czech Republic a. s.

Předkládá: starosta


44. Návrh k udělení souhlasu společnosti Tichý svět, o.p.s., IČ: 266 11 716, k podnájmu nebytové jednotky č. 322/102 (nebytový prostor č. 502) v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží v domě čp. 322, Podolská 21, Praha 4, k. ú. Podolí.

Předkládá: starosta


45. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen


46. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2612/26, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če, Údolní , katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


47. Návrh k žádosti společnosti Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o., IČ: 256 97 170 o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2012/0621/OOM/RAD uzavřené dne 16.  7. 2012, ve znění dodatku č. 1, na pronájem pozemku parc. č. 2692/113 se stavbou č.p. 1749 a pozemku parc. č. 2692/119, vše katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


48. Návrh k vyslovenísouhlasu s realizací stavebních úprav nebytového objektu č.p. 1, Michelská 7, katastrální území Michle, Praha 4, na náklady nájemce Domov Sue Ryder, o.p.s., IČO: 26204673.

Předkládá: starosta


49. Návrh ke změně plánu investic městské části Praha 4 pro rok 2014 spočívající v zařazení projektové přípravy akce „ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – k. ú. Michle – úprava části oplocení areálu ZŠ“ a zajištění finančního krytí z akce ZŠ Nedvědovo náměstí – rekonstrukce střechy.

Předkládá: Ing. Bodenlos


50. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (TDS) č. SML/2014/0296/OSIO ze dne 30. 4. 2014 se společností EF SERVICES, spol. s r.o., IČ: 281 96 457, se sídlem U Smíchovského hřbitova 979/14, Praha 5, PSČ 150 00, na změnu ceny výkonu TDS a změnu doby jeho provádění, při realizaci akce s názvem „Relaxační centrum Kosmos – I. etapa“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


51. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce pěších komunikací sídliště Pankrác“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 9. 9. 2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Předkládá: Ing. Bodenlos


52. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4
.
Předkládá: starosta


53. Návrh k budoucímu pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 vzniklých částečným provedením stavebních úprav bývalého kina KOSMOS

Předkládá: starosta


54. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1142/28 o výměře 1 643 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1683, Na Strži 40 a pozemku parc. č. 1142/29 o výměře 850 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če a pozemku parc. č. 1142/34 o výměře 4 309 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4
.
Předkládá: starosta
Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4