Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
8Z-16/2020 8 k žádosti spolku „soft palm“ o.s., IČ 01327216, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb pátek 15. května 2020
8Z-15/2020 8 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za panem P. R. pátek 15. května 2020
8Z-14/2020 8 k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní T. M. pátek 15. května 2020
8Z-13/2020 8 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 1285/84 a 1285/176 v katastrálním území Krč pátek 15. května 2020
8Z-12/2020 8 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí pátek 15. května 2020
8Z-11/2020 8 k prodeji pozemku parc. č. 255/8 v katastrálním území Podolí pátek 15. května 2020
8Z-10/2020 8 k prodeji pozemku parc. č. 255/7 v katastrálním území Podolí pátek 15. května 2020
8Z-09/2020 8 ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. xxx na adrese Adamovská xxx, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku pátek 15. května 2020
8Z-08/2020 8 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese Podolská xxx, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku pátek 15. května 2020
8Z-07/2020 8 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xxx, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku pátek 15. května 2020
8Z-06/2020 8 k prodeji bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xxx, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku oprávněnému nájemci pátek 15. května 2020
8Z-05/2020 8 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 15. května 2020
8Z-04/2020 8 ke zvolení přísedící a znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4 pátek 15. května 2020
8Z-03/2020 8 k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2020 na podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pátek 15. května 2020
8Z-02/2020 8 Informace o opatřeních MČ Praha 4 v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 (COVID-19) pátek 15. května 2020
8Z-01/2020 8 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru pátek 15. května 2020