Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
12Z-18/2020 12 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2020/0386/OKS o poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč spolku TJ Orion Praha, z.s., se sídlem U ledáren ev. č. 48, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 48135682 pátek 18. prosince 2020
12Z-17/2020 12 k žádosti obecně prospěšné společnosti Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s., IČ 27019489, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu služeb pátek 18. prosince 2020
12Z-16/2020 12 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností ELGAP energie, s.r.o., IČ: 29046343 pátek 18. prosince 2020
12Z-15/2020 12 k žádosti pana R.K. o prominutí smluvní pokuty pátek 18. prosince 2020
12Z-14/2020 12 k žádosti H.H., o uzavření splátkové dohody pátek 18. prosince 2020
12Z-13/2020 12 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/7, katastrální území Nusle, Praha 4 pátek 18. prosince 2020
12Z-12/2020 12 k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25 jako díly d + g + e + f, o výměře 54m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8m2 pátek 18. prosince 2020
12Z-11/2020 12 k prodeji pozemku parc. č. 2848/738 v katastrálním území Záběhlice pátek 18. prosince 2020
12Z-10/2020 12 ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2589 a části pozemku parc. č. 2590/1 označené dle GP č. 2870-255/2017 jako pozemek parc. č. 2590/4, oba v katastrálním území Krč pátek 18. prosince 2020
12Z-09/2020 12 k prodeji části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP č. 3211-53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník. pátek 18. prosince 2020
12Z-08/2020 12 k prodeji pozemku parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4 pátek 18. prosince 2020
12Z-07/2020 12 k prodeji pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle pátek 18. prosince 2020
12Z-06/2020 12 ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1651/1 a části pozemku parc. č. 1651/4 označené dle GP č. 2018-28/2019 jako pozemek parc. č. 1651/10, vše v katastrálním území Podolí pátek 18. prosince 2020
12Z-05/2020 12 k prodeji pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí pátek 18. prosince 2020
12Z-04/2020 12 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxxxxxx v domě na adresexxxxxxxxxx– Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku pátek 18. prosince 2020
12Z-03/2020 12 k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 pátek 18. prosince 2020
12Z-02/2020 12 k doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 8Z-24/2012 ze dne 8.3.2012 ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z-5/2015 ze dne 21.1.2015 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z-4/2015 ze dne 21.1.2015 a č. 9Z-39/2015 ze dne 16.9.2015 pátek 18. prosince 2020
12Z-01/2020 12 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru pátek 18. prosince 2020
11Z-17/2020 11 k volbě tajemníka Kontrolního výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-16/2020 11 ke schválení dodatku č. 5 zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199, ze dne 28. 12. 2000, platné od 1. 1. 2001, č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění všech jejích dodatků, a zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny středa 23. září 2020
11Z-15/2020 11 na vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam) plukovníkovi v.v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě středa 23. září 2020
11Z-14/2020 11 k žádosti xxxxx o prominutí poplatku z prodlení středa 23. září 2020
11Z-13/2020 11 k žádosti paní xx.xx. o uzavření splátkové dohody středa 23. září 2020
11Z-12/2020 11 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 23. září 2020
11Z-11/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/10, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-10/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-09/2020 11 ke změně části usnesení č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí středa 23. září 2020
11Z-08/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže nezapsané v KN, na pozemku parc.č. 1285/22, katastrální území Krč, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-07/2020 11 k prodeji nebytové jednotky č. 1407/102 v domě č.p. 1407, V Horkách 19, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10780/223940 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-06/2020 11 k prodeji pozemku parc. č. 1797/7 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici Zelinářská, katastrální území Braník středa 23. září 2020
123