Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
11Z-17/2020 11 k volbě tajemníka Kontrolního výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-16/2020 11 ke schválení dodatku č. 5 zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199, ze dne 28. 12. 2000, platné od 1. 1. 2001, č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění všech jejích dodatků, a zároveň se vydává úplné znění této zřizovací listiny středa 23. září 2020
11Z-15/2020 11 na vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam) plukovníkovi v.v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě středa 23. září 2020
11Z-14/2020 11 k žádosti xxxxx o prominutí poplatku z prodlení středa 23. září 2020
11Z-13/2020 11 k žádosti paní xx.xx. o uzavření splátkové dohody středa 23. září 2020
11Z-12/2020 11 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 23. září 2020
11Z-11/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/10, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-10/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-09/2020 11 ke změně části usnesení č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním území Podolí středa 23. září 2020
11Z-08/2020 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže nezapsané v KN, na pozemku parc.č. 1285/22, katastrální území Krč, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-07/2020 11 k prodeji nebytové jednotky č. 1407/102 v domě č.p. 1407, V Horkách 19, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10780/223940 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. září 2020
11Z-06/2020 11 k prodeji pozemku parc. č. 1797/7 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici Zelinářská, katastrální území Braník středa 23. září 2020
11Z-05/2020 11 k prodeji části pozemku parc. č. 1052/163 označené dle GP č. 3007-260/2019 jako pozemek parc. č. 1052/396 v katastrálním území Krč středa 23. září 2020
11Z-04/2020 11 k prodeji části pozemku parc. č. 1748/17 v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3316-68/2019 jako díl a, o výměře 29 m2 středa 23. září 2020
11Z-03/2020 11 k prodeji části pozemku parc. č. 2020/1 a části pozemku parc. č. 2023 označených dle GP č. 2360-54/2019 jako pozemek parc. č. 2020/1 a jako pozemek parc. č. 2023/3, oba v katastrálním území Nusle středa 23. září 2020
11Z-02/2020 11 k prodeji pozemků parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2053/1 a parc. č. 2053/2, vše v katastrálním území Nusle středa 23. září 2020
11Z-01/2020 11 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 23. září 2020
10Z-15/2020 10 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za spolkem Sdružení nezávislých vlastníků, IČ 26634627 středa 24. června 2020
10Z-14/2020 10 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/9, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 24. června 2020
10Z-13/2020 10 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/20, katastrální území Braník, Praha 4 středa 24. června 2020
10Z-12/2020 10 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/2, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 24. června 2020
10Z-11/2020 10 ke svěření částí pozemku parc. č. 140/99, označené dle GP č. 1374-51/2017 jako díl X + F1 a U, v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4 středa 24. června 2020
10Z-10/2020 10 k odnětí pozemků parc. č. 96/31, parc. č. 96/33 a parc. č. 96/35 v katastrálním území Michle ze správy městské části Praha 4 středa 24. června 2020
10Z-09/2020 10 k prodeji pozemku parc. č. 255/6 v katastrálním území Podolí středa 24. června 2020
10Z-08/2020 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2910/150 označené dle GP č. 2327-121/2019 jako pozemek parc. č. 2910/365 v katastrálním území Nusle středa 24. června 2020
10Z-07/2020 10 k prodeji pozemku parc. č. 420 v katastrálním území Nusle středa 24. června 2020
10Z-06/2020 10 k prodeji části pozemku parc. č. 1285/93 označené dle GP č. 2992-5/2019 jako díl „a“ v katastrálním území Krč středa 24. června 2020
10Z-05/2020 10 k prodeji pozemku parc. č. 1797/8 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici Zelinářská, katastrální území Braník středa 24. června 2020
10Z-04/2020 10 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxv domě na adrese xxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 24. června 2020
10Z-03/2020 10 k poskytnutí daru ve výši 250 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 středa 24. června 2020
12