Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
16R-566/2021 16 k rozpočtovým opatřením za měsíc září 2021, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 a ke změně finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2021 středa 8. září 2021
16R-565/2021 16 návrhu programu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 22. 9. 2021 středa 8. září 2021
16R-564/2021 16 ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2021 středa 8. září 2021
16R-563/2021 16 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zapojení původce do obecního systému svozu odpadu hl.m.Prahy č.2020/0197/OHOS ze dne 29.4.2020, uzavřené mezi Hlavním městem Praha zastoupeným Pražskými službami, a.s. sídlem Pod Šancemi 444/1, 18077 Praha 9, IČ: 60194120 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584 středa 8. září 2021
16R-562/2021 16 k uzavření smlouvy o dílo se společností HIPOS s.r.o, Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most, IČ: 60277149 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: Vzdušná 564, Praha 4, oprava střechy, I. etapa středa 8. září 2021
16R-561/2021 16 k uzavření smlouvy o dílo se společností HAS SOF - CZ s.r.o., se sídlem Chladírenská 113/3, 142 00 Praha 4, IČ: 24120600, na realizaci akce: „Garáže Točitá, objekt 310, Praha 4 – oprava vnitřních prostor“ středa 8. září 2021
16R-560/2021 16 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 2. 7. 2021 na profilu zadavatele středa 8. září 2021
16R-559/2021 16 k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum spol. s r.o., V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 26421259 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Venkovní učebny dvou MŠ Praha 4“ středa 8. září 2021
16R-558/2021 16 k uzavření smlouvy o dílo se společností HELGOS s.r.o., se sídlem Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 467 11 732 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „DPS Branická 65, Praha 4 – rekonstrukce výtahů“ středa 8. září 2021
16R-557/2021 16 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0139/OSIO uzavřené dne 10.5.2021 s Ing. Jiřím Huptychem - J.I.H. se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ: 41157834 na realizaci akce „ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4 – oprava školního hřiště“ středa 8. září 2021
16R-556/2021 16 k uzavření smlouvy o dílo se společností AZ EKOTHERM, spol. s r.o., se sídlem Přátelství 207/102, 104 00 Praha 22, IČ: 25704168, na realizaci akce: „BD Nuselská 323/52, Praha 4 – výměna oken“ středa 8. září 2021
16R-555/2021 16 k řízení o vydání změny Z 3776/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 8. září 2021
16R-554/2021 16 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků v katastrálním území Nusle ve vlastnictví Královské kolegiátní kapituly Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za pozemky v katastrálním území Vyšehrad ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 8. září 2021
16R-553/2021 16 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 919/2 a stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 919/3, vše katastrální území Podolí, Praha středa 8. září 2021
16R-552/2021 16 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 8. září 2021
16R-551/2021 16 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140/146 v katastrálním území Lhotka středa 8. září 2021
16R-550/2021 16 k uzavření dodatků č. 1 a 2 k nájemní smlouvě č. SML/2020/0653/OOM/MST ze dne 18. 8. 2020, na pronájem nebytové jednotky č. 213/807 v domě č. p. 213, ul. Svatoslavova 28, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 8. září 2021
16R-549/2021 16 ke zrušení záměru č. 08/2021 týkající se prodeje volné bytové jednotky č. 1359/13 v domě č. p. 1359, ul. Čestmírova 27, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku středa 8. září 2021
16R-548/2021 16 k rozhodnutí o bytových případech středa 8. září 2021
16R-547/2021 16 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 8. září 2021
16R-546/2021 16 ke schválení podání projektové žádosti o finanční podporu v rámci výzvy č. 4/2021 Národního programu životní prostředí na projekt výsadby stromů na vrchu Kapitol, k.ú. Michle středa 8. září 2021
16R-545/2021 16 k bezúplatnému převodu nepotřebného majetku, předaného k hospodaření Základní škole, Praha 4, Školní 700, k hospodaření Základní škole, Praha 4, Jílovská 1100, s účinností od 13. 9. 2021 středa 8. září 2021
16R-544/2021 16 k povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole, Praha 4, Jižní IV., 10 zřizované městskou částí Praha 4 středa 8. září 2021
16R-543/2021 16 k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvkové organizace, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 448 46 291 středa 8. září 2021
15R-542/2021 15 k uzavření smlouvy o dílo se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o. se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace koupaliště Lhotka – II. etapa, 2. část“ středa 25. srpna 2021
15R-541/2021 15 k uzavření smlouvy o dílo se společností AKANT ART, v.o.s., se sídlem Celniční 236, 198 00 Praha 9, IČ: 25686763, na realizaci akce: „Náměstí Generála Kutlvašra, Praha 4 – oprava Památníku I., II. a III. odboje“. středa 25. srpna 2021
15R-540/2021 15 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání veřejné zakázky na stavební práce „Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 21. 6. 2021 středa 25. srpna 2021
15R-539/2021 15 k vyslovení souhlasu se změnou prohlášení vlastníka nemovitosti č. p. 768 v katastrální území Podolí středa 25. srpna 2021
15R-538/2021 15 k uzavření smlouvy na dodávku 2 000 ks stravenek pro účel voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.října 2021 mezi Up Česká republika s.r.o., sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 62913671 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 středa 25. srpna 2021
15R-537/2021 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 3843 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 25. srpna 2021
12345678910...