Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
8R-278/2021 8 k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0673/OSIO, ze dne 1. 9.2020 se zhotovitelem NOBILES s.r.o., se sídlem Mátová 194/30, 104 00 Praha 10, IČ: 25671375 na částečnou změnu předmětu díla a na změnu ceny díla akce: „BD Marie Cibulkové 837/32 – oprava rozvodů ZTI a VZT“. středa 28. dubna 2021
8R-277/2021 8 k rozpočtovým opatřením za měsíc duben 2021, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 středa 28. dubna 2021
8R-276/2021 8 k uzavření smlouvy o dílo se společností ACTISTAV spol. s r.o. se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 27128130 na realizaci akce „MŠ Jílovská 1175/75, Praha 4 – oprava sociálních zařízení, 1. etapa“ středa 28. dubna 2021
8R-275/2021 8 k uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Huptychem - J.I.H. se sídlem Na Vrších xx , 100 00 Praha 10, IČ: 41157834 na realizaci akce „ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4 – oprava školního hřiště“ středa 28. dubna 2021
8R-274/2021 8 k změně přílohy č. 1 usnesení č. 22R-836/2020 ze dne 25. 11. 2020 a udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2021 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí středa 28. dubna 2021
8R-273/2021 8 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 28. dubna 2021
8R-272/2021 8 ke změně výše platu Mgr. Lindy Obrtelové, ředitelky Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace středa 28. dubna 2021
8R-271/2021 8 k prodeji pozemků parc. č. 1552/2 a 1552/3, oba v katastrálním území Michle středa 28. dubna 2021
8R-270/2021 8 ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemku parc. č. 2591 a části pozemku parc. č. 2592/1 označené jako pozemek parc. č. 2592/5, vše v katastrálním území Krč středa 28. dubna 2021
8R-269/2021 8 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 788/2 v katastrálním území Nusle středa 28. dubna 2021
8R-268/2021 8 ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 241/1 označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek parc. č. 241/13, vše k. ú. Braník středa 28. dubna 2021
8R-267/2021 8 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše v katastrálním území Braník, se společností MM Catering s.r.o středa 28. dubna 2021
8R-266/2021 8 k opětovnému zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 28. dubna 2021
8R-265/2021 8 ke zpětvzetí výpovědi Pachtovní smlouvy č. 2019/0808/OOM/MST a k uzavření splátkové dohody se společností Nella a Mates s.r.o. středa 28. dubna 2021
8R-264/2021 8 k pronájmu NJ č. 301 a NJ č. 501 v domě č.p. 242, ul. Podolská 25, katastrální území Podolí, Praha středa 28. dubna 2021
8R-263/2021 8 k pronájmu nebytové jednotky č. 601 v domě č.p. 976, ul. Podle Kačerova 3, katastrální území Michle, Praha 4 středa 28. dubna 2021
8R-262/2021 8 na poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě na adrese Marie Cibulkové čp. xx, Praha 4 – Nusle středa 28. dubna 2021
8R-261/2021 8 k rozhodnutí o bytových případech středa 28. dubna 2021
8R-260/2021 8 k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 28. dubna 2021
8R-259/2021 8 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 28. dubna 2021
8R-258/2021 8 k postupu zřizovatele podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, u ředitelky Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2, Evy Doležalové, jíž končí šestileté období výkonu práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 14. 10. 2021 středa 28. dubna 2021
8R-257/2021 8 k zaujetí stanoviska k navýšení kapacity Mateřské školy a Základní školy U vrbiček s.r.o. se sídlem Na Větrově 445/36, 142 00 Praha 4 – Lhotka středa 28. dubna 2021
7R-256/2021 7 k uzavření smlouvy na technické a personální zajištění zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 v objektu KCN Novodvorská mezi PCS spol. s r.o., sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČ: 00571024 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 14. dubna 2021
7R-255/2021 7 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 14. dubna 2021
7R-254/2021 7 k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, IČ: 03520358 pro realizaci akce „ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 –regenerace veřejného prostranství parc. č. 2910/103 a 2910/104 - vypracování PD“ středa 14. dubna 2021
7R-253/2021 7 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963 středa 14. dubna 2021
7R-252/2021 7 ke schválení podání projektové žádosti o finanční podporu v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu životní prostředí na projekt výsadby stromů na vrchu Kapitol, k.ú. Michle středa 14. dubna 2021
7R-251/2021 7 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2016/1406/OOM/ZS ze dne 7. 11. 2016 na pronájem garážových stání v ul. Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-250/2021 7 k pronájmu nebytového prostoru č. 13 v objektu č. p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-249/2021 7 k uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení – nebytový prostor č. 401 v domě č. p. 2, Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. dubna 2021
12345678910