Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
19R-737/2020 19 k přerušení provozu v Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2, zřizované městskou částí Praha 4 ve dnech 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 z provozních důvodů středa 14. října 2020
19R-736/2020 19 k odkladu splatnosti nájemného z nemovitostí ve správě městské části Praha 4 v případech nájemců postižených krizovými opatřeními vyhlášenými vládou České republiky po dobu od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 středa 14. října 2020
19R-735/2020 19 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Novostavba sociálního objektu Hudečkova, Praha 4 – projektová a inženýrská činnost“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 8. 2020 na profilu zadavatele středa 14. října 2020
19R-734/2020 19 k návrhu změny Z 3248/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 14. října 2020
19R-733/2020 19 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č. 310/117 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 14. října 2020
19R-732/2020 19 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 úplatnému převodu části pozemku parc. č. 171/4 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 14. října 2020
19R-731/2020 19 k uzavření smlouvy o dílo se společností ACTISTAV spol. s r.o., se sídlem Klatovská 854, 14800 Praha 4, IČ: 27128130 na realizaci akce: „Objekt Na Strži 40/1683, Praha 4 – stavební úpravy 4.NP“. středa 14. října 2020
19R-730/2020 19 k uzavření smlouvy o dílo se společností Energo Praha spol. s r.o. se sídlem U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4, IČ: 62916513 na realizaci akce „Bytový dům Otakarova 219/9, Praha 4 – oprava elektroinstalace“ středa 14. října 2020
19R-729/2020 19 k poskytnutí věcného daru České republice - Krajskému ředitelství Policie hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy středa 14. října 2020
19R-728/2020 19 k udělení dotací městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 středa 14. října 2020
19R-727/2020 19 k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky prvků pražského mobiliáře – uličního vybavení mezi městskou částí Praha 4 a hlavním městem Prahou středa 14. října 2020
19R-726/2020 19 na poskytnutí věcných darů fyzickým a právnickým osobám s nimiž byly na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č č.23R-996/2015 ze dne 7.10.2015 uzavřeny smlouvy o výpůjčce kompostérů v majetku MČ Praha 4 a k uzavření darovacích smluv středa 14. října 2020
19R-725/2020 19 na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha – Michle a k uzavření darovací smlouvy středa 14. října 2020
19R-724/2020 19 k prodeji pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí středa 14. října 2020
19R-723/2020 19 k prodeji části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP č. 3211-53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník. středa 14. října 2020
19R-722/2020 19 k prodeji pozemku parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-721/2020 19 ke zrušení a k opětovnému zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-720/2020 19 ke zveřejnění změny podstatných náležitostí smluv o nájmu pozemků v k. ú. Záběhlice středa 14. října 2020
19R-719/2020 19 ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 2910/67, parc. č. 2910/69, parc. č. 2910/70, parc. č. 2910/71, parc. č. 2910/96, parc. č. 2910/97, parc. č. 2910/98, parc. č. 2910/102, parc. č. 2910/103, parc. č. 2910/188, parc. č. 2910/277 a parc. č. 2910/328, vše v katastrálním území Nusle středa 14. října 2020
19R-718/2020 19 k prominutí nájemného za pronájem pozemku parc. č. 1583/9 se stavbou bez čp/če, garáží, ul. Na Pankráci, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-717/2020 19 k výpovědi Smlouvy o nájmu pozemků č. SML/2020/0215/OOM ze dne 21. 5. 2020 o pronájmu části pozemku parc. č. 980/5 a pozemku parc. č. 980/7, v k.ú. Lhotka středa 14. října 2020
19R-716/2020 19 k uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o nájmu pozemku č. 2016/1257/OOM/ZST ze dne 1. 9. 2016, pozemku parc. č. 5721/77 v k. ú. Záběhlice středa 14. října 2020
19R-715/2020 19 k pronájmu pozemku parc. č. 954/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1741, U Šálkovny 4, a k pronájmu pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, zeleň, vše katastrální území Braník, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-714/2020 19 k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 1838, Šípková 1, katastrální území Krč, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-713/2020 19 k uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 1994, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytového prostoru č. 235 v domě č. p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4 středa 14. října 2020
19R-712/2020 19 ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 599/9 v domě na adrese Na Dolinách 599/14, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 14. října 2020
19R-711/2020 19 k rozhodnutí o bytových případech středa 14. října 2020
19R-710/2020 19 k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 14. října 2020
19R-709/2020 19 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava stávajícího poškozeného povrchu komunikace ve vnitrobloku Táborská“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 14. října 2020
19R-708/2020 19 k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci grantového řízení ,,Program v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ - projektová žádost Romský Bašavel 2021 středa 14. října 2020
12345678910...