Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
3R-88/2020 3 k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Masopust“ na části pozemku parc. č. 103/1 v k. ú. Nusle středa 5. února 2020
3R-87/2020 3 k zajištění příměstského sportovního kempu pro děti z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v měsíci srpnu 2020 středa 5. února 2020
3R-86/2020 3 Návrh plánu kontrol prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4 v roce 2020 středa 5. února 2020
3R-85/2020 3 Návrh ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů evidovaných Úřadem městské části Praha 4, o kontrolní činnosti prováděné odborem interního auditu a kontroly a organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 4 během roku 2019. středa 5. února 2020
3R-84/2020 3 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/1271/OSIO ze dne 2. 10. 2019 se zhotovitelem Private Construction s. r. o., Kosatcová 1303/8, 106 00 Praha 10, IČ: 24160377 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 7 Dvorecká 773/3, bytu č. 8 Hadovitá 247/12 a bytu č. 11 Na Dolinách 524/10, Praha 4“ středa 5. února 2020
3R-83/2020 3 k rozhodnutí uzavřít prováděcí smlouvu č. 9 na základě rámcové smlouvy o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č. SML/2016/0089/OHOS ze dne 15. 2. 2016 s dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno středa 5. února 2020
3R-82/2020 3 k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností SPEKTRUM MEDIA s.r.o., IČ: 24810991, se sídlem: Weberova 210/15, 150 00 Praha 5, týkající se zajištění akce „Sportovec Prahy 4“ středa 5. února 2020
3R-81/2020 3 ke zrušení usnesení 2. zasedání RMČ č. 2R-56/2020 ze dne 22. 1. 2020 a návrh k souhlasu s postoupením veškerých práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o poskytnutí služeb č.SML/2019/0827/OŽPAD, uzavřené dne 28. 8. 2019, z postupitele na postupníka, dle dohody o převodu práv a povinností, která je přílohou důvodové zprávy a k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963 středa 5. února 2020
3R-80/2020 3 ke schválení podání projektové žádosti o finanční podporu v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu životní prostředí na projekt výsadby ovocných stromů v historickém sadu „Třešňovka“ na pozemcích p. č. 2848/876 a p. č. 2847/1 k. ú. Záběhlice středa 5. února 2020
3R-79/2020 3 k vydání souhlasu se stavbou „ BBP Ohradní, Praha 4, číslo akce 60306“, na pozemku parc. č. 700/78 v k. ú. Michle středa 5. února 2020
3R-78/2020 3 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše v katastrálním území Braník, se společností Ameba Production spol. s.r.o. středa 5. února 2020
3R-77/2020 3 k uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 100 a 101/2, oba k. ú. Braník středa 5. února 2020
3R-76/2020 3 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 333/1, katastrálním území Nusle, Praha 4 středa 5. února 2020
3R-75/2020 3 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 255/6 v katastrálním území Podolí středa 5. února 2020
3R-74/2020 3 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/738 v k. ú. Záběhlice středa 5. února 2020
3R-73/2020 3 k ukončení nájemní smlouvy č. 2010/1387/OBYP/ZST uzavřené dne 8. 10. 2010, ve znění pozdějších dodatků, se Spolkem rodičů a přátel Polské školy, z.s., IČ: 228 23 034 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 5. února 2020
3R-72/2020 3 k ukončení nájemní smlouvy č. 2018/0140/OOM/MST uzavřené dne 6. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1, se společností Asia-Czech Business Consulting, a.s., IČ: 060 60 048 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 5. února 2020
3R-71/2020 3 k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 24. 1. 1996, ve znění pozdějších dodatků, s Velvyslanectvím Polské republiky, IČ: 004 66 727 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 5. února 2020
3R-70/2020 3 k udělení souhlasu k podnájmu nebytového prostoru č. 209 v domě č.p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4 - nájemci Ivo Kleňhovi, IČ: 66375274 středa 5. února 2020
3R-69/2020 3 k pronájmu nebytového prostoru č. 14 v objektu č. p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 středa 5. února 2020
3R-68/2020 3 k žádosti nájemce nebytové jednotky č. 213/807 v domě č. p. 213, ul. Svatoslavova 28, katastrální území Nusle, Praha 4 o započítání nákladů na provedení úprav předmětu nájmu oproti nájemnému středa 5. února 2020
3R-67/2020 3 na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 236/1 v domě na adrese Pod Vinohradem 236/4 Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 5. února 2020
3R-66/2020 3 k rozhodnutí o bytových případech středa 5. února 2020
3R-65/2020 3 k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 5. února 2020
3R-64/2020 3 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 5. února 2020
3R-63/2020 3 ke změně vzorové kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotky dle Zásad prodeje volných nepronajatých bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-5/2011 ze dne 18.2.2011 středa 5. února 2020
3R-62/2020 3 ke změně výše platu Mgr. Martiny Lipárové, ředitelky Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067 středa 5. února 2020
2R-61/2020 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemku parc.č. 1333/5 v katastrálním území Podolí za část pozemku parc.č. 1932/1 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 22. ledna 2020
2R-60/2020 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému nabytí pozemků parc.č. 1431, 1452/2, 1453/2, 1454/2, 1456, 1458/1, 1459, 1462, 1463 a 1471/2, vše v katastrálním území Michle do vlastnictví hl.m. Prahy středa 22. ledna 2020
2R-59/2020 2 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému nabytí pozemku parc.č. 13/1 v katastrálním území Krč do vlastnictví hl.m. Prahy středa 22. ledna 2020
123