Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
7R-256/2021 7 k uzavření smlouvy na technické a personální zajištění zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 v objektu KCN Novodvorská mezi PCS spol. s r.o., sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČ: 00571024 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 14. dubna 2021
7R-255/2021 7 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 14. dubna 2021
7R-254/2021 7 k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, IČ: 03520358 pro realizaci akce „ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 –regenerace veřejného prostranství parc. č. 2910/103 a 2910/104 - vypracování PD“ středa 14. dubna 2021
7R-253/2021 7 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963 středa 14. dubna 2021
7R-252/2021 7 ke schválení podání projektové žádosti o finanční podporu v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu životní prostředí na projekt výsadby stromů na vrchu Kapitol, k.ú. Michle středa 14. dubna 2021
7R-251/2021 7 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2016/1406/OOM/ZS ze dne 7. 11. 2016 na pronájem garážových stání v ul. Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-250/2021 7 k pronájmu nebytového prostoru č. 13 v objektu č. p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-249/2021 7 k uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení – nebytový prostor č. 401 v domě č. p. 2, Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-248/2021 7 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2020, ve znění dodatků č. 1 a 2, na pronájem nebytového prostoru č. xxx v domě č. p. xxx, ul. Mečislavova xx, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-247/2021 7 k ukončení nájemní smlouvy č. 2019/1291/OOM/MST ze dne 25. 9. 2019 na pronájem nebytového prostoru č. xxx v domě č.p. xxx, Hadovitá xx, katastrální území Michle, Praha 4 středa 14. dubna 2021
7R-246/2021 7 uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2016/1409/OOM/ZST, ve znění pozdějších dodatků, s hlavním městem Prahou – k zúžení pronájmu souboru movitých věcí středa 14. dubna 2021
7R-245/2021 7 k záměru poskytnout slevu z nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve správě městské části Praha 4 v případech nájemců postižených krizovými opatřeními vyhlášenými vládou České republiky středa 14. dubna 2021
7R-244/2021 7 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 14. dubna 2021
7R-243/2021 7 na poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě na adrese Nuselská xxx, Praha 4 – Nusle středa 14. dubna 2021
7R-242/2021 7 k žádosti P. O., o uzavření splátkové dohody středa 14. dubna 2021
7R-241/2021 7 k žádosti Š. K., o uzavření splátkové dohody středa 14. dubna 2021
7R-240/2021 7 na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/27 v domě na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 14. dubna 2021
7R-239/2021 7 na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1042/13 v domě na adrese 5. května 1042/34, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 14. dubna 2021
7R-238/2021 7 k rozhodnutí o bytových případech středa 14. dubna 2021
7R-237/2021 7 ke stanovisku k dopravnímu opatření (NOD) Zahájení provozu na nové tramvajové trati ke stanici metra Pankrác a související opatření v tramvajové a autobusové dopravě - zahájení provozu tramvajové linky č.19 a zkrácení autobusové linky MHD č.193 středa 14. dubna 2021
7R-236/2021 7 k bezúplatnému převodu nepotřebného majetku, předaného k hospodaření Základní škole, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140, k hospodaření Mateřské škole 4pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, s účinností od 1. 5. 2021 středa 14. dubna 2021
7R-235/2021 7 k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2, s účinností od 22 4. 2021 středa 14. dubna 2021
6R-234/2021 6 k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0673/OSIO, ze dne 1. 9.2020 se zhotovitelem NOBILES s.r.o., se sídlem Mátová 194/30, 104 00 Praha 10, IČ: 25671375 na změnu termínu ukončení díla akce: „BD Marie Cibulkové 837/32 – oprava rozvodů ZTI a VZT“, v Praze 4. středa 31. března 2021
6R-233/2021 6 k zajištění vyvěšení vlajky organizace YMCA na budově Nuselské radnice dne 21. 4. 2021 středa 31. března 2021
6R-232/2021 6 k rozpočtovým opatřením za měsíc březen 2021, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 středa 31. března 2021
6R-231/2021 6 ke zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech příspěvkových organizacích k 31. 12. 2020 středa 31. března 2021
6R-230/2021 6 k výpovědi smlouvy č.2000/1457/SML KUPNI/TAJ/T3 na dodávání stravenek uzavřené se společností Sodexho Pass Česká republika a.s., sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČ:61860476 středa 31. března 2021
6R-229/2021 6 ke zrušení usnesení 2NR-98/2018 k úpravě výše příspěvků na stravování pro uvolněné zastupitele a zaměstnance Úřadu městské části Praha 4 středa 31. března 2021
6R-228/2021 6 k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 sestavené společností 4-Energetická, a.s. středa 31. března 2021
6R-227/2021 6 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2708/15 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 31. března 2021
123456789