Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
22R-982/2019 22 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 2869/201 v katastrálním území Krč středa 27. listopadu 2019
22R-981/2019 22 ke jmenování ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 na základě výsledku konkursního řízení středa 27. listopadu 2019
22R-980/2019 22 ke jmenování ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 na základě výsledku konkursního řízení středa 27. listopadu 2019
22R-979/2019 22 k uzavření dodatku č. 1 k dohodě o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely uzavřené dne 21.5.2019 s paní Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4, a dne 23.5.2019 s panem Bc. Michalem Hrozou, místostarostou MČ Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-978/2019 22 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc. č. 902/1 a 902/2 a části pozemku parc. č. 898/3 vše v katastrálním území Michle středa 27. listopadu 2019
22R-977/2019 22 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3054/1 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 27. listopadu 2019
22R-976/2019 22 k návrhu územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš středa 27. listopadu 2019
22R-975/2019 22 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k výpůjčce pozemku parc. č. 56 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 27. listopadu 2019
22R-974/2019 22 na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2020 a Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020 středa 27. listopadu 2019
22R-973/2019 22 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekultivace plochy Halasova“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 27. listopadu 2019
22R-972/2019 22 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0758/OSIO se společností STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120 na realizaci více a méněprací akce „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník“ středa 27. listopadu 2019
22R-971/2019 22 k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2019/0763/OSIO se zhotovitelem Sport - Technik Bohemia s.r.o. se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 49618555 na realizaci akce: „ ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, k.ú. Krč – oprava hřiště pro volejbal a basketbal na pozemku parc. č.2869/200 v k.ú. Krč “ středa 27. listopadu 2019
22R-970/2019 22 k rozhodnutí uzavřít prováděcí smlouvu č. 8 na základě rámcové smlouvy o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č. SML/2016/0089/OHOS ze dne 15. 2. 2016 s dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno středa 27. listopadu 2019
22R-969/2019 22 k poskytnutí finanční odměny Mgr. Lindě Obrtelové, ředitelce Ústavu sociálních služeb v Praze 4 středa 27. listopadu 2019
22R-968/2019 22 k poskytnutí finanční odměny Ing. Janu Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-967/2019 22 k prodeji pozemku parc. č. 2125/3 se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8, vše katastrální území Michle, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-966/2019 22 k prodeji pozemku parc. č. 1231/1 v katastrálním území Krč středa 27. listopadu 2019
22R-965/2019 22 k vyslovení souhlasu s pořádáním vánočního jarmarku v rámci akce „Vánoční charitativní koncert pro Lociku“ na části pozemku parc. č. 103/1 v k. ú. Nusle středa 27. listopadu 2019
22R-964/2019 22 k uzavření smlouvy o právu provést stavbu nad pozemkem parc. č. 1263/17, katastrální území Krč, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-963/2019 22 ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1285/93 označené dle GP č. 2992-5/2019 jako díl „a“ v katastrálním území Krč středa 27. listopadu 2019
22R-962/2019 22 ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2848/3, parc. č. 2846/1 a částí pozemku parc. č. 2845/1, označených dle geometrického plánu č. 3114-70/2018 jako pozemky parc. č. 2845/1, 2845/5, 2845/6, 2845/7, 2845/8, vše k. ú. Braník středa 27. listopadu 2019
22R-961/2019 22 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 125 v katastrálním území Nusle středa 27. listopadu 2019
22R-960/2019 22 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 401/1 a parc. č. 1023/11, oba v katastrálním území Hodkovičky středa 27. listopadu 2019
22R-959/2019 22 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 140/70 v katastrálním území Lhotka středa 27. listopadu 2019
22R-958/2019 22 k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-957/2019 22 ke změně usnesení č. 18R-808/2019 ze dne 2. 10. 2019 a k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2012/0367/OOM/RAD ze dne 25. 4. 2012, ve znění dodatků č. 1 až 4, na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-956/2019 22 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 314 v domě č. p. 230, Závišova 12, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-955/2019 22 ke změně podstatné náležitosti smlouvy o nájmu ze dne 19. 3. 1993, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 4 – Michle, IČ: 452 49 547 středa 27. listopadu 2019
22R-953/2019 22 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor ze dne 8. 7. 2019, na budoucí pronájem nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 376, ul. Táborská 40, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
22R-951/2019 22 k žádosti o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 376, Táborská 40, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 27. listopadu 2019
12345678910...