Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
18R-644/2021 18 k pověření vedoucího OŽPAD pana Jaroslava Vodáka zastupováním městské části Praha 4 v oblasti dopravy. středa 13. října 2021
18R-643/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v katastrálním území Podolí středa 13. října 2021
18R-642/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 žádosti o směnu části pozemků parc.č. 104/1 a 111/1 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 13. října 2021
18R-641/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu částí pozemku parc. č. 2612/146 v katastrálním území Braník středa 13. října 2021
18R-640/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 1254/66 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 13. října 2021
18R-639/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 1264/58 v katastrálním území Krč středa 13. října 2021
18R-638/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 2079/14 v katastrálním území Michle středa 13. října 2021
18R-637/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 700/224 a 700/229 v katastrálním území Michle středa 13. října 2021
18R-636/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 227/14 v katastrálním území Michle středa 13. října 2021
18R-635/2021 18 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0535/OSIO ze dne 20.7.2021 se společností AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207, 104 00 Praha 22, IČ 257 04 168 na prodloužení doby zhotovení díla „BD Táborská 326, Praha 4 – výměna oken“ středa 13. října 2021
18R-634/2021 18 k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností ANTRE s.r.o., Praha 9, Štěpanická 274, IČ 264 96 399 pro realizaci akce „ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“ středa 13. října 2021
18R-633/2021 18 k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ: 61065765, na realizaci akce: „BD 5. května 1245/49, Praha 4 – oprava teras a střechy“ středa 13. října 2021
18R-632/2021 18 k uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s obchodní firmou DK Invest Praha, s.r.o., Praha 4 - Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 14000, IČ: 24744484 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4 středa 13. října 2021
18R-631/2021 18 k podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci hl. m. Prahy na realizaci projektu Uličník pro Prahu 4 v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 středa 13. října 2021
18R-630/2021 18 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 13. října 2021
18R-629/2021 18 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování workoutových hřišť na území MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 13. října 2021
18R-628/2021 18 na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 2009/256/OŽPAD/OSTA/STA, se společností ASEKOL a.s., uzavřené dne 20.02.2009 středa 13. října 2021
18R-627/2021 18 k zahájení zadávacího řízení podle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), vedeného v jednacím řízení bez uveřejnění, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu v objektech svěřených do správy MČ Praha 4 a v objektech užívaných organizacemi zřizovanými MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 9 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu v objektech MČ Praha 4 a jí zřizovaných organizací pro rok 2022 až 2024“), odesláním výzvy k podání nabídek do elektronického systému Českomoravské komoditní burzy Kladno prostřednictvím dohodce středa 13. října 2021
18R-626/2021 18 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1647 v katastrálním území Nusle středa 13. října 2021
18R-625/2021 18 ke zveřejnění záměru změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2017/0704/OOM/ZST uzavřené dne 16. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1, se společností PHG servis s.r.o., IČ: 049 19 661 – pronájem pozemku parc. č. 622 se stavbou č.p. 333, Svatoslavova 4 a pozemků parc. č. 623 a parc. č. 626, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. října 2021
18R-624/2021 18 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy ze dne 1.8.1994, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 6, na pronájem nebytového prostoru č. 233 v domě č. p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4 středa 13. října 2021
18R-623/2021 18 k žádosti společnosti GRAND GUSTO s.r.o., IČ 016 37 690, o uzavření splátkové dohody na dorovnání peněžité jistoty středa 13. října 2021
18R-622/2021 18 k ukončení nájemní smlouvy č. 2019/1439/OOM/MST ze dne 2. 12. 2019 na pronájem garážového stání č. xx v budově bez čp/če, na pozemku parc. č. 591/45, ulice Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 13. října 2021
18R-621/2021 18 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 6. 2021, na budoucí pronájem nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1431, ul. V Horkách 26, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. října 2021
18R-620/2021 18 k bytovým případům u bytů ze sociálních důvodů středa 13. října 2021
18R-619/2021 18 k rozhodnutí o bytových případech středa 13. října 2021
18R-618/2021 18 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky dle čl. V odst. 5.5. Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 8/2018, Pravidla pro nakládání s pohledávkami MČ Praha 4, evidované za paní J. J., vzniklé neuhrazením faktury č. 20211300005 ve výši 10.717,00 Kč za náhradní péči o psa středa 13. října 2021
18R-617/2021 18 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníků a cest v zeleni ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 13. října 2021
18R-616/2021 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 – opatření č. 5: Otevírání hřišť, opatření č. 6: Fond solidarity – prevence sociálního vyloučení ve školách a opatření č. 7: Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka pro MČ HMP pro rok 2022 středa 13. října 2021
18R-615/2021 18 k rozpočtovým opatřením za měsíc říjen 2021, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 a ke změně finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2021 středa 13. října 2021
12345678910...