Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
6R-150/2023 6 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nevýhradní licence k užívání elektronického nástroje E-ZAK a poskytování souvisejících služeb č. SML/2018/0984/OHOS ze dne 20. 12. 2018 se společností QCM, s.r.o., IČO 26262525 středa 15. března 2023
6R-149/2023 6 k udělení souhlasu s použitím dotace hlavního města Prahy pro rok 2023 – Program v oblasti rodinné politiky – rozvoj sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí, uzavření smlouvy o zajištění služeb mezi městskou částí Praha 4 a Diakonií ČCE – středisko Praha a ke zmocnění k podpisu smlouvy středa 15. března 2023
6R-148/2023 6 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 15. března 2023
6R-147/2023 6 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodání a instalace workoutových hřišť na území MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb,. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 15. března 2023
6R-146/2023 6 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 15. března 2023
6R-146/2023 6 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 15. března 2023
6R-145/2023 6 k poskytnutí finanční odměny ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 4 u příležitosti Dne učitelů středa 15. března 2023
5R-144/2023 5 k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě energetického díla D-151586, rozšíření distribuční soustavy, kabely NN, přípojková skříň SS 102, Praha 4 – Braník, Za Mlýnem, parcela 1618/1 s PREdistribuce, a. s, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516 středa 1. března 2023
5R-143/2023 5 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vybudování biotopu v ulici Za Mlýnem|“ č. SML/2022/0949/OŽPAD se zhotovitelem Nowastav akciová společnost., se sídlem Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČO: 00565679 středa 1. března 2023
5R-142/2023 5 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2020/0617/OOM/MST ze dne 16. 7. 2020, ve znění pozdějších dodatků - pronájem nebytových prostor č. 303 v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 1. března 2023
5R-142/2023 5 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2020/0617/OOM/MST ze dne 16. 7. 2020, ve znění pozdějších dodatků - pronájem nebytových prostor č. 303 v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 1. března 2023
5R-141/2023 5 návrhu programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 8. 3. 2023 středa 1. března 2023
5R-140/2023 5 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 1. března 2023
5R-139/2023 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc.č. 3146/12, parc.č. 3146/13, parc.č. 3146/14, parc.č. 3146/15 a části pozemků parc.č. 3146/1 a parc.č. 3147/11 vše v katastrálním území Krč středa 1. března 2023
5R-138/2023 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc.č. 738 v katastrálním území Lhotka středa 1. března 2023
5R-137/2023 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 1724/10 v katastrálním území Michle středa 1. března 2023
5R-136/2023 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji a pronájmu částí pozemku parc.č. 2641/1 v katastrálním území Michle a ke zřízení služebnosti cesty středa 1. března 2023
5R-135/2023 5 k řízení o vydání změn Z 3281/18 a Z 3299/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 1. března 2023
5R-134/2023 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností JETMAR A PARTNER s.r.o. se sídlem Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 62584944 na realizaci akce: „BD Na Bitevní pláni 1063/15, Praha 4 – oprava střechy “ středa 1. března 2023
5R-133/2023 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností Tempoterm spol. s r.o., se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4, IČ 427 26 841 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Křesomyslova 724 Praha 4 - rekonstrukce kotelny“ středa 1. března 2023
5R-132/2023 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností pro Private Construction s.r.o. se sídlem Kosatcová 1303/8, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 241 60 377 na realizaci akce: „Oprava bytové jednotky č.10, Vnější 1046/5, Praha 4“ středa 1. března 2023
5R-131/2023 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ 610 65 765 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „BD Na Kolejním statku 373/5, Praha 4 – výměna oken, oprava fasády“ středa 1. března 2023
5R-130/2023 5 k poskytnutí záštity městské části Praha 4 nad realizovaným divadelním projektem s názvem KRAJINA 0, který připravuje Divadlo Na Fidlovačce, z.ú. se sídlem Praha 4, Nusle, Křesomyslova 625/4, IČ 09218521 středa 1. března 2023
5R-129/2023 5 k přijetí finančního daru na úhradu částečných nákladů na zajištění akce „Nuselské pivní slavnosti“ ve výši 300.000 Kč od společnosti Rezidence Nusle s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04774647 středa 1. března 2023
5R-128/2023 5 ke zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 338 v katastrálním území Nusle středa 1. března 2023
5R-127/2023 5 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2019/0715/OOM/MST ze dne 31. 7.2019 na pronájem pozemků parc. č. 10/3 a 10/8, nájemní smlouvy č. 2019/1145/OOM/MST ze dne 30. 9. 2019 na pronájem pozemků parc. č. 10/4 a 10/5, nájemní smlouvy č. 2020/0862/OOM/MST ze dne 1. 12. 2020 na pronájem pozemků parc. č. 10/2 a 10/9 a nájemní smlouvy č. 2021/0105/OOM/MST ze dne 27. 4. 2021 na pronájem pozemků parc. č. 10/6, 10/7 a 10/10, vše v katastrální území Nusle, Praha 4 středa 1. března 2023
5R-126/2023 5 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1748, 1765/11, 1765/17 a 1794/1 vše v katastrálním území Braník středa 1. března 2023
5R-125/2023 5 ke zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 3179/3, parc. č. 3179/16, parc. č. 3179/17, všechny k. ú. Michle středa 1. března 2023
5R-124/2023 5 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 273/6 se stavbou bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 273/7 se stavbou bez č.p./č.e. a pozemku parc. č. 273/8 se stavbou bez č.p./č.e., vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 1. března 2023
5R-123/2023 5 k vydání souhlasného stanoviska k umístění zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 773/61, 773/62 a 763/64, vše v katastrálním území Lhotka v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu Toušeňská 582/1, 142 00 Praha 4“ středa 1. března 2023
123456