Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1R-42/2021 1 k doplnění Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období r. 2018 až 2022 schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 č. 1NR-3/2018 ze dne 28.11.2018 středa 13. ledna 2021
1R-41/2021 1 k otázce změn dopravního režimu „BUSPRUHŮ“ středa 13. ledna 2021
1R-40/2021 1 k vyloučení vybraného dodavatele TECHNICO Opava s.r.o., IČO 258 49 204 a výběru nového dodavatele Atelier 99 s.r.o., IČO 246 32 45, v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Novostavba sociálního objektu Hudečkova, Praha 4 – projektová a inženýrská činnost“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 8. 2020 na profilu zadavatele středa 13. ledna 2021
1R-39/2021 1 k rozpočtovým opatřením za měsíc prosinec 2020, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 středa 13. ledna 2021
1R-38/2021 1 dodatku č. 30 ke Statutu sociálního fondu a k Zásadám používání sociálního fondu středa 13. ledna 2021
1R-37/2021 1 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0719/OSIO se společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ 035 20 358 na realizaci víceprací, spočívajících ve zpracování zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na opatření proti přehřívání učeben v dalších třech MŠ Prahy 4 –MŠ Přímětická 1247 a MŠ V Zápolí 1249 v k.ú. Michle a MŠ Svojšovická 2923 v k.ú. Záběhlice středa 13. ledna 2021
1R-36/2021 1 ke zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 25. 11. 2020 a k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 13. ledna 2021
1R-35/2021 1 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka 4.000.000 kusů igelitových sáčků na psí exkrementy“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 13. ledna 2021
1R-34/2021 1 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše v katastrálním území Braník, se společností BIG HARD s.r.o. středa 13. ledna 2021
1R-33/2021 1 k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše v katastrálním území Braník, se společností KRAKONOŠOVO s.r.o. středa 13. ledna 2021
1R-32/2021 1 k vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí komunikace Hornokrčská v pozemcích parc. č. 1599 a parc. č. 1726/1, oba v katastrálním území Krč středa 13. ledna 2021
1R-31/2021 1 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4R-153/2018 ze dne 28.2.2018 středa 13. ledna 2021
1R-30/2021 1 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1597/1, v katastrálním území Braník středa 13. ledna 2021
1R-29/2021 1 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 3248/75 a parc. č. 3248/109, oba v katastrálním území Krč středa 13. ledna 2021
1R-28/2021 1 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 399/1 v katastrálním území Hodkovičky středa 13. ledna 2021
1R-27/2021 1 ke zveřejnění záměru prodeje id. 10365/61158 pozemku parc. č. 830/1 v katastrálním území Podolí středa 13. ledna 2021
1R-26/2021 1 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2017/0674/OOM/ZST ze dne 1. 6. 2017 na pronájem pozemku parc. č. 2869/167 se stavbou č.p. 1281, Štúrova 10 a pozemku parc. č. 2869/166 se stavbou č.p. 1282, Štúrova 1282, vše katastrální území Krč, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-25/2021 1 k poskytnutí slevy z nájemného za pronájem pozemku parc. č. 101/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 49, Boleslavova 13a, katastrální území Nusle středa 13. ledna 2021
1R-24/2021 1 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2014/1281/1/OOM/STAR ze dne 20. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1 na pronájem pozemku parc. č. 104 se stavbou č.p. 625, Křesomyslova 4 a pozemku parc. č. 3021/2 se stavbou bez čp/če a části pozemku parc. č. 103/1, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-23/2021 1 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2016/0292/OOM/ZST ze dne 22. 4. 2016, ve znění pozdějších dodatků, se společností Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o., IČ: 050 80 967 středa 13. ledna 2021
1R-22/2021 1 k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Stavby sever s.r.o., IČ: 071 00 841 na adresu Hvězdova 1594/19, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-21/2021 1 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movitých věcí č. 2012/0124/OOM/RAD ze dne 1. 3. 2012, ve znění pozdějších dodatků, se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 středa 13. ledna 2021
1R-20/2021 1 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí č. 2016/0115/OOM/ZST ze dne 25. 2. 2016 se společností Horské chaty s.r.o., IČ: 040 84 799 středa 13. ledna 2021
1R-19/2021 1 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/0129/OOM/ZST ze dne 26. 2. 2016 s organizací PROSAZ, z.ú., IČ: 430 05 853 středa 13. ledna 2021
1R-18/2021 1 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 29/2010/NAJE/OBYP/ZST ze dne 14. 1. 2010 na pronájem nebytového prostoru č. 300 v objektu č.p. 1219, Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-17/2021 1 k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 1147, Údolní, katastrální území Braník, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-16/2021 1 ke zveřejnění změny podstatných náležitostí nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 771, Svatoslavova 7, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. ledna 2021
1R-15/2021 1 ke změně podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2015/0727/OOM/ZST ze dne 21. 9. 2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Baštova zmrzlinárna s.r.o., IČ: 032 88 021 středa 13. ledna 2021
1R-14/2021 1 ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/10 v domě na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 13. ledna 2021
1R-13/2021 1 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-668/2020 ze dne 30. 9. 2020 a k opětovnému zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 711/20 v domě na adrese Michelská 711/57, Praha 4 - Michle středa 13. ledna 2021
12