Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
13R-479/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v katastrálním území Libeň ve vlastnictví spol. EUROVIA CS, a.s. středa 1. července 2020
13R-478/2020 13 k záměru poskytnout slevu nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky středa 1. července 2020
13R-477/2020 13 k umístění stojanových dobíjecích stanic a dalších dobíjecích míst pro elektromobily při trafostanicích na území MČ Praha 4 středa 1. července 2020
13R-476/2020 13 ke jmenování hodnotícího týmu pro posouzení vypracovaných studií sociálního objektu Hudečkova na pozemcích parc. č. 884 a 887, k.ú. Krč, Praha 4 středa 1. července 2020
13R-475/2020 13 k uzavření smlouvy o dílo se společností STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČ 46679120 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Mateřská škola Mendíků 1000/1, Praha 4 – sanace zemní vlhkosti, II. etapa“ středa 1. července 2020
13R-474/2020 13 k ukončení rámcové smlouvy č.SML/2019/0048/OHOS (č. smlouvy poskytovatele: 026242) uzavřené dne 29.1.2019 na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.2R-53/2019 ze dne 21.1.2019 s Vodafone Czech Republic a.s , sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 dohodou k 1.7.2020 středa 1. července 2020
13R-473/2020 13 k podnětu na pořízení územní studie pro rezidenční lokality Jiráskova čtvrť a Starý Spořilov středa 1. července 2020
13R-472/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č. 2840 v katastrálním území Nusle středa 1. července 2020
13R-471/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2708/12 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 1. července 2020
13R-470/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 5642/8 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 1. července 2020
13R-469/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 5910/3 v k.ú. Záběhlice do vlastnictví hl.m. Prahy středa 1. července 2020
13R-468/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 3250 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 1. července 2020
13R-467/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc.č. 1617/1, 1617/2, 1618/2, 2812/2, 3084/1, 3084/2 a 3085/3 v katastrálním území Braník středa 1. července 2020
13R-466/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3162/1 a 3162/6 v katastrálním území Michle středa 1. července 2020
13R-465/2020 13 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemku parc.č. 210 v katastrálním území Hodkovičky za pozemek parc.č. 191 v katastrálním území Hodkovičky středa 1. července 2020
13R-464/2020 13 ke zrušení záměru prodeje akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 zveřejněného pod pořadovým číslem Z PROD 4E 1/2020 a k ustanovení pracovní skupiny středa 1. července 2020
13R-463/2020 13 k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum s.r.o., se sídlem V tůních 11/1357, 12000 Praha 2, IČ: 26421259 na realizaci akce: „BD Podolská 554/96 – oprava bytů č. 2, č. 6, č. 10“ Praha 4, katastrální území Podolí. středa 1. července 2020
13R-462/2020 13 k uzavření smlouvy o dílo se společností FA: JANPE s. r. o., se sídlem Vídeňská 148, 148 00 Praha 4, IČ: 27103676 na realizaci akce: „Oprava rozvodů plynu v bytových objektech Nuselská 150/33, Nuselská 297/5, Praha 4, k.ú. Nusle a Nuselská 603/94, Praha 4, k.ú. Michle“ středa 1. července 2020
13R-461/2020 13 k uzavření smlouvy o dílo se společností AGA–Letiště s.r.o., Jenečská 885, 25301 Hostivice, IČ:46357653, na realizaci akce: „Změna režimu parkování – Hrusická, Sládkovičova, Jílovská, Praha 4 – vypracování projektové dokumentace“. středa 1. července 2020
13R-460/2020 13 k rozpočtovým opatřením za měsíc červen 2020, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 středa 1. července 2020
13R-459/2020 13 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí a podpory VMWARE (VM) včetně implementace“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele středa 1. července 2020
13R-458/2020 13 k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě SML/2020/0080/OKS ze dne 12. 2. 2020 uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a společností SPEKTRUM MEDIA s.r.o., IČ: 24810991, se sídlem: Weberova 210/15, 150 00 Praha 5, týkající se zajištění akce „Sportovec Prahy 4“ středa 1. července 2020
13R-457/2020 13 k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností BAJIR s.r.o., IČ: 275 84 615, se sídlem: K Jezeru 490, 149 00 Praha 4, týkající se zajištění akce „Kavky 4 Sport“ středa 1. července 2020
13R-456/2020 13 k žádosti paní xxxxxxxx o prominutí poplatku z prodlení středa 1. července 2020
13R-455/2020 13 k prodeji části pozemku parc. č. 1052/163 označené dle GP č. 3007-260/2019 jako pozemek parc. č. 1052/396 v katastrálním území Krč středa 1. července 2020
13R-454/2020 13 k pronájmu části pozemku parc. č. 2407/36 v katastrálním území Michle a části pozemku parc. č. 5721/190 v katastrálním území Záběhlice středa 1. července 2020
13R-453/2020 13 k uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 241/1, v katastrálním území Braník. středa 1. července 2020
13R-452/2020 13 k vyslovení souhlasu s pořádáním lekcí jógy v parku Na Pankráci - na části pozemku parc. č. 2910/328 v k.ú. Nusle středa 1. července 2020
13R-451/2020 13 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle středa 1. července 2020
13R-450/2020 13 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/9 v katastrálním území Michle středa 1. července 2020
12345678910...