Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
11R-327/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností HELGOS s.r.o. se sídlem Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:46711732 na realizaci akce: „MŠ Trojlístek, Točitá 1751/38, Praha 4 – oprava jídelního výtahu“ středa 11. května 2022
11R-326/2022 11 ke společné deklaraci městské části Praha 4 a společnosti Záběhlice Development s.r.o. k projektu „Bytový dům Záběhlice“ - Praha 4, ulice Žilinská a k uzavření darovací smlouvy středa 11. května 2022
11R-325/2022 11 k návrhu novely Nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy středa 11. května 2022
11R-324/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností A-JAKAVE s.r.o. se sídlem Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice, IČ:27171973 na realizaci akce „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – akumulační nádrž dešťových vod“ středa 11. května 2022
11R-323/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28116992 na realizaci akce: „Michelská 96/36, Praha 4 – výměna oken“ středa 11. května 2022
11R-322/2022 11 uzavření smlouvy o dílo se společností STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 466 79 120 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „BD Na Jezerce 1197, Praha 4 – oprava teras a fasády“ středa 11. května 2022
11R-321/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností Build – systémy s.r.o., se sídlem Kašeho 254/10, 196 00 Praha 9, IČ 092 64 183 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 – rekonstrukce tříd po pronájmu“ středa 11. května 2022
11R-320/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností APZB trading s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24196029 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Plamínkové 1593/2, Praha 4 – regenerace veřejného prostranství“ středa 11. května 2022
11R-319/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností VALIZOL CZ s.r.o., Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 02939959 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: BD V Horkách 1434/20, Praha 4 - oprava střechy středa 11. května 2022
11R-318/2022 11 k uzavření smlouvy o dílo se společností ACTISTAV spol. s r.o., se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4, IČ: 27128130, na realizaci akce: „BD Svatoslavova 277/12, Praha 4 – oprava kleneb – III. etapa“. středa 11. května 2022
11R-317/2022 11 k uzavření smlouvy na Ochranu koncového bodu mezi M-COM s.r.o. Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4 IČ: 25672959 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 11. května 2022
11R-316/2022 11 k rozhodnutí v zadávacím řízení vedeném v otevřeném řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Podpora agendového informačního systému PROXIO/Agendio“, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne 21. 3. 2022 pod evid. č. Z2022-010695 středa 11. května 2022
11R-315/2022 11 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce povrchů sportovišť“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 11. května 2022
11R-314/2022 11 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 11. května 2022
11R-313/2022 11 k udělení souhlasu s použitím účelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy – pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v roce 2022 v oblasti 2. Podpora ukončování bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatněním anebo bydlením A. Zaměstnávání osob bez domova a k podpisu objednávky na zajištění služeb mezi městskou částí Praha 4 a organizací Naděje středa 11. května 2022
11R-312/2022 11 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/24, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Michle, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-311/2022 11 k pronájmu pozemku parc. č. 1921/17, v katastrálním území Braník. středa 11. května 2022
11R-310/2022 11 k uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2806/1 v k. ú. Braník středa 11. května 2022
11R-309/2022 11 k žádosti o souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 2942/2, katastrální území Nusle středa 11. května 2022
11R-308/2022 11 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 654 v katastrálním území Nusle středa 11. května 2022
11R-307/2022 11 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1608/1 a části pozemku parc. č. 2954/1, označené dle GP č. 3371-10/2022 jako pozemek parc. č. 2954/4, v katastrálním území Braník středa 11. května 2022
11R-306/2022 11 k pronájmu pozemku parc. č. 1921/2 se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici U Ledáren, katastrální území Braník, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-305/2022 11 k pronájmu nebytového prostoru – garáže v domě č.p. 962, Krčská 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-304/2022 11 k pronájmu garážového stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-303/2022 11 k uzavření smluv o budoucích smlouvách o nájmu se společností 4-Energetická, a.s., se sídlem Táborská 350, Praha 4, IČ: 285 50 901 středa 11. května 2022
11R-302/2022 11 k uzavření dodatků k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 středa 11. května 2022
11R-301/2022 11 ke zrušení části usnesení č. 7R-135/2022 ze dne 16. 3. 2022 k pronájmu nebytového prostoru č. 806 v domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-300/2022 11 ke zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 401 ve 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-299/2022 11 k ukončení nájemní smlouvy č. 1332/08/NAJE/OMO/ZST, ze dne 28. 11. 2008, ve znění dodatků č. l a 2, na nebytový prostor č. 301, k uzavření nájemní smlouvy na dobu 29 dní na nebytový prostor č. 317 a ke zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 317 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 11. května 2022
11R-298/2022 11 k uzavření nájemní smlouvy na dobu 29 dní na nebytový prostor č. 420 v 1. podzemním podlaží a č. 421 v 1. nadzemním podlaží a ke zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 420 v 1. podzemním podlaží a č. 421 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 11. května 2022
12345678910...