Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
2NR-44/2022 2 ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák středa 30. listopadu 2022
2NR-43/2022 2 k pronájmu nebytových prostor v části objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 – Zdravotnické centrum středa 30. listopadu 2022
2NR-42/2022 2 k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2022, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a k zařazení akce Rekonstrukce kotelny v MŠ Trojlístek – obj. Hudečkova do rozpočtu 2022 středa 30. listopadu 2022
2NR-41/2022 2 ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a členů středa 30. listopadu 2022
2NR-40/2022 2 k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2023 středa 30. listopadu 2022
1NR-39/2022 1 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2022 č. SML/2022/0698/OSIO se zhotovitelem ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ 610 65 765 na realizaci akce „BD Na Kolejním statku 386/3, Praha 4 – oprava fasády“ středa 23. listopadu 2022
1NR-38/2022 1 k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2022, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a k úpravě finančního plánu ekonomické činnosti středa 23. listopadu 2022
1NR-37/2022 1 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 4 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu městské části Praha 4, nošení závěsného odznaku se státním znakem České republiky při významných občanských událostech a určení místa a doby pro uzavírání manželství středa 23. listopadu 2022
1NR-36/2022 1 uzavření dohody o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely s paní Irenou Michalcovou, 1. místostarostkou MČ Praha 4 a s Bc. Michalem Hrozou, místostarostou MČ Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-35/2022 1 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 13. 6. 2014 o poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ 63077639, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3, PSČ 130 00 středa 23. listopadu 2022
1NR-34/2022 1 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 2125/1 v katastrálním území Michle středa 23. listopadu 2022
1NR-33/2022 1 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k oznámení záměru „Rezidence PARK KAVČÍ HORY II“, který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů středa 23. listopadu 2022
1NR-32/2022 1 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 - I. etapa“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 7. 9. 2022. středa 23. listopadu 2022
1NR-31/2022 1 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-709/2022 ze dne 2. 11. 2022 středa 23. listopadu 2022
1NR-30/2022 1 k prodeji pozemku parc. č. 2612/41, v katastrálním území Braník středa 23. listopadu 2022
1NR-29/2022 1 ke zrušení části usnesení č. 21Z-8/2022 ze dne 29. 6. 2022 a k prodeji pozemku č. 1575/3 a pozemku parc. č. 1575/2, včetně jiné stavby bez č.p. / č.e., vše v k.ú. Nusle středa 23. listopadu 2022
1NR-28/2022 1 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy č. 2021/0071/OOM/MST ze dne 7. 4. 2021 o nájmu části pozemku parc. č. 2844/1, v k. ú. Braník středa 23. listopadu 2022
1NR-27/2022 1 k uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. NAP/58/01/002493/2002 ze dne 29. 11. 2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2006, o nájmu části pozemku parc. č. 61/1, k. ú. Podolí, spočívající v prodloužení doby nájmu do 30. 11. 2032 středa 23. listopadu 2022
1NR-26/2022 1 ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1231/14 a 1231/15, oba v k. ú. Podolí. středa 23. listopadu 2022
1NR-25/2022 1 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1504 v katastrálním území Podolí středa 23. listopadu 2022
1NR-24/2022 1 k pronájmu části pozemku parc. č. 3372/1 v katastrálním území Michle a souhlasu se změnou stavby dočasné na stavbu trvalou středa 23. listopadu 2022
1NR-23/2022 1 k uzavření dodatku č. 7, v úplném znění, ke smlouvě o nájmu č. 0811/98/NAJE/OSM/STAR ze dne 12. 6. 1998, ve znění pozdějších dodatků – pronájem pozemku parc. č. 2848/211, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 2848, Bojanovická 1, katastrální území Záběhlice, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-22/2022 1 k uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 2016/1409/OOM/ZST, ve znění pozdějších dodatků, s hlavním městem Prahou – k zúžení pronájmu souboru movitých věcí středa 23. listopadu 2022
1NR-21/2022 1 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-670/2022 ze dne 19. 10. 2022 a k ukončení nájemních smluv se společností GRAND GUSTO s.r.o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-20/2022 1 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. SML/2021/0847/OOM ze dne 13.1.2022 na pronájem nebytového prostoru č. 500 v domě č. p. 514, Stallichova 2, vše katastrální území Krč, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-19/2022 1 k ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem nebytového prostoru č. 804 - garážového stání č. 5, v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-18/2022 1 k poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 805 v domě č. p. 323, ul. Nuselská 52, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-17/2022 1 k udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 377, ul. Táborská 42, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-16/2022 1 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností a k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15. 8. 1996, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, v úplném znění, na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 1313, ul. Pikrtova 5, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
1NR-15/2022 1 k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2011/0902/OOM/RAD ze dne 6. 10. 2011, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem ordinací č. N.05 až N.09 v objektu č.p. 1825, Jílovská 14a, katastrální území Braník, Praha 4 středa 23. listopadu 2022
12345678910...