Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
14R-487/2021 14 k uzavření dodatků k pojistným smlouvám č. 0013868268 a 0013868276 středa 21. července 2021
14R-486/2021 14 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování automatických závlahových systémů v plochách zeleně ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 21. července 2021
14R-485/2021 14 k návrhu změn Z 3281/18 a Z 3299/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy středa 21. července 2021
14R-484/2021 14 k uzavření Memoranda o spolupráci se spol. Trigema Projekt Braník a.s. středa 21. července 2021
14R-483/2021 14 k řízení o vydání změny Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – opakované veřejné projednání středa 21. července 2021
14R-482/2021 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o. se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, I. etapa“ středa 21. července 2021
14R-481/2021 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností STAV-ING s.r.o., se sídlem Vídeňská 619/142, 148 00 Praha 4, IČ 281 85 269 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „DPS Branická 43, Praha 4 – oprava společných prostor“ středa 21. července 2021
14R-480/2021 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum s.r.o., se sídlem V Tůních 1357/11, 120 00 Praha 2, IČ: 26421259, na realizaci akce: „Oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 11, Nuselská 603/94, Praha 4“ středa 21. července 2021
14R-479/2021 14 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Krčská“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 21. července 2021
14R-478/2021 14 k ukončení Smlouvy o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963, výpovědí středa 21. července 2021
14R-477/2021 14 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4“, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2020 pod číslem veřejné zakázky Z2020-032136 středa 21. července 2021
14R-476/2021 14 k poskytnutí finanční odměny Mgr. Lindě Obrtelové, ředitelce Ústavu sociálních služeb v Praze 4 středa 21. července 2021
14R-475/2021 14 k prodeji části pozemku parc. č. 241/1 označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek parc. č. 241/13, vše k. ú. Braník středa 21. července 2021
14R-474/2021 14 ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2591 a části pozemku parc. č. 2592/1 označené dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc. č. 2592/5, vše v katastrálním území Krč středa 21. července 2021
14R-473/2021 14 ke zrušení usnesení č. 4R-120/2021 ze dne 3. 3. 2021 a k prodeji pozemku parc. č. 1195/8 v katastrálním území Krč středa 21. července 2021
14R-472/2021 14 k prodeji pozemku parc. č. 1829 v katastrálním území Krč středa 21. července 2021
14R-471/2021 14 k prodeji části pozemku parc. č. 1264/31 označené dle GP č. 3088-205/2020 jako pozemek parc. č. 1264/31 v katastrálním území Krč středa 21. července 2021
14R-470/2021 14 ke zrušení usnesení č. 11R-373/2021 ze dne 2. 6. 2021 a k uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem realizace interaktivní výstavy – „Od Pakulu ke Kongresáku“ v rámci oslav k 40 letům otevření Kongresového centra Praha – „KCP 40“ mezi městskou částí Praha 4 a společností Kongresové centrum Praha, a.s., IČ: 63080249, se sídlem: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4. středa 21. července 2021
14R-469/2021 14 k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, v rámci akce „Svatováclavské velebení“ pořádané MČ Praha 4 dne 25. září 2021 středa 21. července 2021
14R-468/2021 14 k uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ: 265 48 526 středa 21. července 2021
14R-467/2021 14 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 840/22 a 860/1, oba v katastrálním území Lhotka středa 21. července 2021
14R-466/2021 14 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1030/1 v katastrálním území Lhotka středa 21. července 2021
14R-465/2021 14 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky evidované za panem Viliamem Paulínym, IČ 45734950, jako neuhrazené faktury č. 20189800088 a č. 20199800017 středa 21. července 2021
14R-464/2021 14 k žádosti o prominutí nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 302 v objektu č.p. 1139, Pod Terebkou 15, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 21. července 2021
14R-463/2021 14 k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 21. července 2021
14R-462/2021 14 k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky středa 21. července 2021
14R-461/2021 14 k rozhodnutí o bytových případech středa 21. července 2021
14R-460/2021 14 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 21. července 2021
14R-459/2021 14 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava pěších komunikací ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 21. července 2021
14R-458/2021 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci II. kola - Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, Opatření č. 8 FOND SOLIDARITY středa 21. července 2021
12345678910...