Způsoby podání a vyřizování stížností a podnětů občanů


Příjem a vyřizování stížností

1. Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronickou poštou. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, musí být po vyslechnutí stěžovatele sepsána ve formě záznamu, který je po přečtení předložen stěžovateli k podpisu. Ústně podané stížnosti přijímá odbor kontrolní (číslo kanceláře 416).

2. Pokud byla stížnost zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve stěžovatele zaměstnanec MČ P4 určený k vyřízení stížnosti, aby tento údaj ve lhůtě pěti dnů doplnil.

3. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.

4. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede místo svého trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, stížnost je kvalifikovaná jako anonymní. Anonymní stížnost odbor kontrolní posoudí s přihlédnutím k obsahu a prověří pravdivost tvrzení obsažených ve stížnosti. Pokud není možné ani výkladem obsahu anonymní stížnosti zjistit, čeho se stížnost týká a proti komu směřuje, stížnost se bez dalšího odloží.

5. Všechny stížnosti se zapisují do centrální evidence stížností. Tuto evidenci vede odbor kontrolní. Odbory nechají zaevidovat v ústřední evidenci odboru kontrolního všechny jim došlé stížnosti. Všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti je nutné prošetřit, posoudit a vyřídit.

6. O zvlášť závažných stížnostech musí být neprodleně informován tajemník Úřadu MČ Praha 4, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu.

7. Pokud při šetření stížnosti bude zjištěno podezření z trestné činnosti, zaměstnanec MČ P4 určený k vyřízení stížnosti tuto skutečnost oznámí neprodleně příslušnému vedoucímu odboru a ten ji neprodleně oznámí tajemníkovi Úřadu MČ P4.

8. Je nepřípustné, aby stížnost prošetřovala a vyřizovala osoba, proti níž stížnost směřuje.

9. Stížnosti, které spadají do kompetence jiných kontrolních orgánů státní správy, postupuje příjemce na tyto orgány (např. České obchodní inspekci, Městské hygienické stanici apod.) a tuto skutečnost oznamuje odboru kontrolnímu a stěžovateli.

10. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno při prošetřování stížnosti nebylo uváděno, postoupí se k prošetření jen opis (kopie) stížnosti bez jména stěžovatele.

11. Při nakládání se spisem stížnosti a při jejím šetření a vyřizování je nutno dbát všech právních předpisů, souvisejících s ochranou osobních údajů.

12. Oprávněná stížnost se považuje za vyřízenou teprve po přijetí opatření k odstranění stěžovatelem oprávněně uváděných závad a nedostatků a byl-li o tom stěžovatel písemně vyrozuměn. Stěžovatel musí být vyrozuměn, i když byla jeho stížnost shledána neoprávněnou.

13. ”Vyrozumění o vyřízení stížnosti” není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Je ovšem možné a přípustné, aby stěžovatel podal novou stížnost.

14. Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné prověřit, zda původní stížnost byla správně vyřízena, a o výsledku podat stěžovateli zprávu.

15. Opakuje-li stěžovatel stížnost, zaměstnanec MČ P4 určený k vyřízení stížnosti provede prověření vyřízení stížnosti dle bodu 14. pravidel a posoudí, zda stížnost obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, oznámí písemně stěžovateli, že neshledal důvod stížností se opakovaně zabývat a opakovanou stížnost bez dalšího odloží.

16. Ostatní podání a podněty občanů (mimo petic) jsou přijímány obdobným způsobem jako stížnosti.

Lhůta pro vyřizování stížností

1. Každá stížnost musí být vyřízena do šedesáti dnů.

2. U velmi složitých případů, kdy nelze zajistit ve lhůtě šedesáti dnů podklady pro vyřízení stížnosti, je možno tuto lhůtu prodloužit jen s písemným souhlasem tajemníka Úřadu MČ Praha 4, popř. starosty MČ Praha 4. O prodloužení lhůty musí být vždy písemně vyrozuměn stěžovatel a odbor kontrolní ještě před uplynutím lhůty šedesát dnů.Vloženo: 18.02.2019   |   Aktualizováno: 12.03.2019
Vytisknout