Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde – li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je- li pro to vážný důvod. O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. U nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Na změnu jména, příjmení není právní nárok, důvody hodnotí pověřený úřad.


1. Změna příjmení o u osob, jejichž osobní stav je svobodný/svobodná nebo rozvedený/rozvedená vdovec/vdova
.
Podání  učiní žadatel podle místa trvalého pobytu ( ÚMČ Praha 4 rozhoduje o změně příjmení pouze u občanů, kteří  mají trvalý pobyt ve správním obvodu Prahy 4, obyvatelé ÚMČ Praha 11 a ÚMČ Praha 12 mají své matriční úřady, kde mohou podat svoji žádost).

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení (příslušný formulář obdržíte přímo na našem úřadě) musíte připojit: rodný list, popř. oddací list, osoby rozvedené rozsudek o rozvodu, osoby ovdovělé úmrtní list.

2. Změna příjmení nezletilého dítěte.
Žádost podávají oba rodiče, popřípadě jeden z rodičů (druhý rodič však  musí udělit souhlas, podpis musí být úředně ověřen, v písemném souhlasu musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, datum narození  a jednoznačně napsáno z jakého příjmení na jaké dává rodič souhlas ke změně). Oba rodiče jsou účastníci správního řízení. Pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské  odpovědnosti omezen nebo pozastaven, nebo není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče, v takových případech se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek soudu nahrazující tento souhlas.  Upozorňujeme, že jde pouze o souhlas  k podání žádosti za druhého rodiče. O změně příjmení  dítěte rozhoduje příslušný matriční úřad.

K žádosti rodiče připojí rodný list dítěte, popřípadě souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení  dítěte posuzuje i odbor sociální, který se vyjadřuje zda změna jména a příjmení je v souladu se zájmy a potřebami dítěte. Pokud je dítě starší 15 let, je zapotřebí  i jeho  souhlasu  se změnou jména nebo příjmení.

3. Změna příjmení za trvání manželství
Za trvání manželství  může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

V případě, že mají manželé společné příjmení a je li povolena jednomu z nich, změna příjmení se vztahuje i na druhého manžela a jejich společné děti.

Příjmení rozvedeného manžela
Manžel, který při uzavření manželství  přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější manželství (jedná se o příjmení, se kterým vstupoval do manželství).

Prohlášení se činí na každém matričním úřadě, předložíte oddací list a rozsudek o rozvodu. Prohlášení můžete učinit až ve chvíli, kdy rozsudek o rozvodu manželství je v právní moci.

Prohlášení nepodléhá žádnému správnímu poplatku.

Správní poplatky na úseku změn jména a příjmení
  • Změna jména vždy 1 000 Kč
  • Změna příjmení 100 Kč nebo 1 000 Kč
KONTAKTY: