Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Jílovská, Praha 4

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4 bude realizovat projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Jílovská, Praha 4“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn a střechy, čímž bude provedeno zateplení objektů ZŠ Jílovská 1100.
Realizace projektu bude probíhat na základní škole Jílovská 1100, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí podle registračního listu akce 12 524 007,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4. Tento projekt bude realizován v roce 2010.

Tabulka financování projektu v Kč:

Škola

Celkové náklady akce

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ P4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

ZŠ Jílovská

14 400 042

12 524 007

10 645 405

626 200

3 128 437

Vytisknout