Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Mezivrší, Praha 4

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4 zahájila dne 8.7.2009 realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Mezivrší, Praha 4“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy, čímž bude provedeno zateplení objektu Mezivrší 15/32.
Realizace projektu bude probíhat na mateřské škole Mezivrší 15/32, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí podle registračního listu akce 5 180 632,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4.

Tabulka financování projektu v Kč:

Škola

Celkové náklady akce

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ Praha 4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

MŠ Mezivrší

5 928 136

5 180 632

4 403 537

259 031

1 265 568

 

Vytisknout