Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4 (OPLZZ)

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4 dne 1. září 2010 oficiálně zahájila realizaci projektu „Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4, reg.
č. CZ.1.04/4.1.01/57.00128“. Projekt je zaměřen na zavedení interního nástroje vzdělávání v rámci Úřadu městské části Praha 4.
Svými aktivitami projekt zajistí a umožní efektivnější vzdělávání lidských zdrojů distanční formou.

V rámci projektu bude prostřednictvím vybraného dodavatele, společností Addict s.r.o., zajištěno vytvoření a aplikování software pro vznikající interní systém vzdělávání zaměstnanců našeho úřadu, dojde k vytvoření metodiky vzdělávacích kurzů a znalostních databází prostřednictvím
e-komunikace a e-learningu. V lednu 2011 bude realizován pilotní vzdělávací kurz, jehož účastníky budou zejména personalisté Úřadu městské části Praha 4, kteří mají ve své kompetenci rozvoj a řízení lidských zdrojů a také vedoucí pracovníci toho úřadu. V rámci projektu bude takto podpořeno celkem 67 pracovníků našeho úřadu.
Vytvořený systém a metodika distančního vzdělávání a e-learningu umožní okamžitý přehled o plnění vzdělávacích úkolů vedoucími pracovníky. Zvýší se také efektivita vzdělávání a dojde ke snížení časové náročnosti na školení, s vyšší účastí a větším počtem proškolených osob. Softwarový nástroj umožní samotné vytváření vlastních školících a testovacích materiálů, poskytne vyšší komfort obsluhy celého vzdělávacího systému a snadnější modifikaci, umožní nastavit metodiku sběru požadavků a identifikaci interních vzdělávacích potřeb zaměstnanců.
Městská část Praha 4 tímto projektem navazuje na úspěšné projekty Systém řízení lidských zdrojů a Systém vzdělávání zaměstnanců městské části Praha 4. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního (krajského) rozpočtu. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1.809.707,00 Kč, celková dotace pak 1.538.250,95 Kč.

Vytisknout