Zákon o střetu zájmů

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je veřejný funkcionář povinen podat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích, a to nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejný funkcionář, který v průběhu kalendářního roku ukončil výkon funkce, podává oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Veřejným funkcionářem je:

  • člen Zastupitelstva městské části Praha 4, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, tj. starosta, zástupci starosty a další členové Rady městské části Praha 4, a uvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 4
  • člen Zastupitelstva městské části Praha 4, který před zvolením do funkce zastupitele nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako uvolněný člen zastupitelstva
  • vedoucí zaměstnanec městské části Praha 4 zařazený do Úřadu městské části Praha 4, jestliže v rámci výkonu své činnosti:
a) nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
b) bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
c) rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu, kterým je tajemník Úřadu městské části Praha 4, v listinné nebo elektronické podobě na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona.


Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři formou čestného prohlášení. Tajemník Úřadu městské části Praha 4 zabezpečuje vedení registru oznámení prostřednictvím odboru kanceláře tajemníka.
Registr oznámení je veden v listinné a v elektronické podobě a je umístěn v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4.

Nahlížení do registru oznámení

Každý má právo, a to na základě písemné žádosti, bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do listinného nebo elektronického registru oznámení. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům fotokopie oznámení veřejných funkcionářů.
Žádost je možné podat osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy: posta@praha4.cz s tím, že žadatel vyplní všechny požadované údaje tj. své jméno, příjmení, datum narození žadatele, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda bude do registru oznámení nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a žádost podepíše (elektronickou žádost elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Podrobnosti o fungování elektronické podatelny jsou uvedeny na webových stránkách městské části Praha 4 zde.

Evidenční orgán ověří, zda žádost obsahuje všechny náležitosti. Pokud žádost neobsahuje všechny náležitosti, evidenční orgán žadatele vyrozumí o chybějících náležitostech. Elektronické žádosti doručené na jinou než výše uvedenou elektronickou adresu evidenční orgán nevyřizuje, o čemž bude žadatel vyrozuměn.

Pokud žádost obsahuje všechny náležitosti, bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

  • osobně nahlížet do registru oznámení v listinné podobě v úředních hodinách (nebo po dohodě) v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, v odboru kanceláře tajemníka Úřadu městské části Praha 4
  • nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla platných po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru oznámení a doručených žadateli do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedoucích zaměstnanců městské části Praha 4 zařazených do Úřadu městské části Praha 4 vedené v registru mohou být žadateli použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Kontakt:
Úřad městské části Praha 4
odbor kancelář tajemníka

Eliška Chaloupecká
telefon: 261 192 212
e-mail: eliska.chaloupecka@praha4.cz

 

Vytisknout