Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011

Obsah:
a) Počet podaných žádostí: 105

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
5 + 21, celkem 26

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 
Obvodní soud pro Prahu 4 – č. j. 8A65/2011-32-34 ze dne 31. 8. 2011 – ÚMČ Praha 4 musí vyhovět žadateli a výkon rozhodnutím uložením pokuty ve výši 70.000Kč. Dále ÚMČ Praha 4 uhradil náklady řízení ve výši 1.000Kč a náklady výkonu rozhodnutí 500 Kč.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona:
Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu ve výši 35.000 Kč za nesprávné zveřejnění poskytnutých informací na webu www.praha4.cz, definice zveřejňování byla napravena a je v souladu s nadřízeným orgánem.

e) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
Nebyly poskytnuty žádné licence.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • Většina žádostí o informace byla od jednoho konkrétního žadatele a týkala se jedné konkrétní informace, žadatel žádal zpravidla vždy tajemníka, starostu nebo odbor stavební.
  • Ostatní žádosti směřovaly převážně odboru bytové politiky, odboru stavebnímu a odboru životního prostředí a dopravy.
  • Výjimkou byl žadatel, který podal 58 žádostí a 21 odvolání, žádostem popř. stížnostem bylo vyhověno nebo nadřízený orgán potvrdil postup ÚMČ Praha 4.

Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 12/2006 – Postup při poskytování informací zaměstnanci MČ Praha 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění a Nařízením tajemníka č. 8/2006 – Sazebník úhrad nákladů za kopírování a poskytování informací.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je realizováno s maximální precizností a v řádných termínech, o tom svědčí 105 poskytnutí informací, se kterými byli žadatelé spokojeni.
Úřad městské části Praha 4 klade velký důraz na správnost a včasnost poskytnutých informací.

Zpracoval: Lubor Kos, odbor kancelář tajemníka
19. 1. 2012

Vytisknout