Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Obsah:
a)    Počet podaných žádostí
b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

a)    Počet podaných žádostí:    85

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   12

c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích nebylo vedeno

e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • Většina žádostí o informace byla od jednoho konkrétního žadatele a týkala se jedné konkrétní kauzy, žadatel žádal zpravidla vždy tajemníka, starostu a odbor stavební.
  • Ostatní žádosti směřovaly převážně odboru bytové politiky, odboru stavebnímu a odboru životního prostředí a dopravy.
  • Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 12/2006 – Postup při poskytování informací zaměstnanci MČ Praha 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění a Nařízením tajemníka č. 8/2006 – Sazebník úhrad nákladů za kopírování a poskytování informací.

Zpracovala Ing. Anna Medková, odbor kancelář tajemníka

Doplnění: 23. 5. 2011

a)    Počet podaných žádostí včetně stížností:    88

aa) Počet stížností: 3 - stížnosti byly vyřízeny

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   12

c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích nebylo vedeno.

e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • počet stížností a odvolání: 8
  • ostatní žádosti byly jednotlivé od různých žadatelů
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je realizováno s maximální precizností a v řádných termínech, o tom svědčí 80 poskytnutí informací, se kterými byli žadatelé spokojeni. Úřad městské části Praha 4 klade velký důraz na správnost a včasnost poskytnutých informací.

Zpracoval: Lubor Kos, odbor kancelář tajemníka

Vytisknout