Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2007

Obsah:
a)    Počet podaných žádostí
b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

a)    Počet podaných žádostí:        29   
Počet vyřízených žádostí:        29
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací:      0

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:          0
Počet kladně vyřízených odvolání:          0
Počet zamítnutých odvolání:          0

c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání

d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích nebylo vedeno

e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • Převážná část žádostí o informace byla směřována odboru stavebnímu, odboru bytové politiky a odboru životního prostředí a dopravy
  • Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 12/2006 – Postup při poskytování informací zaměstnanci MČ P4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění a Nařízením tajemníka č. 8/2006 – Sazebník úhrad nákladů za kopírování a poskytování informací.
Vytisknout