Vynětí ze zemědělského půdního fondu

Postup vyřízení věci

Žádost o vydání stanoviska k vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.


Formulář 
není používán.


Žádost by měla obsahovat zejména:

  • účel odnětí a zdůvodnění odnětí
  • údaje katastru nemovitostí
  • zákres odnětí v kopii katastrální mapy s orientačním zákresem dřívější pozemkové evidence
  • výpis z katastru nemovitostí
  • vyjádření vlastníků dotčených pozemků
  • výpočet odvodů
  • plán rekultivace, jestliže po ukončení odnětí má být půda vrácena do ZPF
  • předběžnou bilanci skrývky ornice


Forma vyřízení
Žádost opatřená doklady se zasílá na Úřad městské části Praha 4.


Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy


Právní úprava

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků